Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Vilnius 6. júna 2019

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Predsedovi bankovej rady Vasiliauskasovi by som rád poďakoval za prejavenú pohostinnosť a osobitná vďaka patrí jeho spolupracovníkom za vynikajúcu organizáciu dnešného zasadania Rady guvernérov. Teraz mi dovoľte oboznámiť vás s výsledkom nášho zasadania.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme dôkladne posúdili výhľad hospodárskeho vývoja a vývoja inflácie, okrem iného so zreteľom na najnovšie makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému pre eurozónu. Rada guvernérov následne v rámci plnenia svojho cieľa cenovej stability prijala nasledujúce rozhodnutia.

Po prvé, rozhodli sme sa ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Momentálne očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú minimálne do prvého polroka 2020, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

Po druhé, máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Pokiaľ ide o konkrétne podmienky novej série štvrťročných cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III), úrokovú sadzbu jednotlivých operácií sme sa rozhodli stanoviť na úrovni, ktorá je o 10 bázických bodov vyššia ako priemerná úroková sadzba hlavných refinančných operácií Eurosystému počas doby trvania príslušnej dlhodobejšej refinančnej operácie. V prípade bánk, ktorých čistý objem poskytnutých akceptovateľných úverov prekročí stanovenú hraničnú hodnotu, bude sadzba TLTRO III nižšia, pričom jej spodná hranica môže byť už na úrovni priemernej úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií počas trvania operácie plus 10 bázických bodov.

Tlačová správa s bližšími informáciami o podmienkach TLTRO III bude zverejnená dnes o 15:30 SEČ.

Rada guvernérov tiež skonštatovala, že kladný podiel záporných úrokových mier na akomodačnom nastavení menovej politiky a trvalej konvergencii inflácie v tejto fáze nie je ohrozený možnými vedľajšími účinkami na sprostredkovateľskú funkciu bánk. Pôsobenie bankového transmisného kanálu menovej politiky a potrebu zmierňujúcich opatrení však budeme naďalej pozorne sledovať.

Dnešné rozhodnutia menovej politiky boli prijaté v záujme zabezpečenia menovej akomodácie potrebnej na pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte. Napriek o niečo lepším než očakávaným výsledkom za prvý štvrťrok najnovšie informácie naznačujú, že výhľad vývoja eurozóny naďalej tlmia nepriaznivé globálne faktory. Pretrvávanie neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, rastúcou hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík sa prejavuje na hospodárskej nálade.

K odolnosti hospodárstva eurozóny a postupnému rastu inflácie však zároveň naďalej prispieva ďalšie zvyšovanie zamestnanosti a miezd. Dnešné menovopolitické opatrenia zabezpečujú udržanie výrazne priaznivých podmienok financovania, ktoré podporujú expanziu eurozóny, ďalšie stupňovanie domácich cenových tlakov a tým aj vývoj celkovej inflácie v strednodobom horizonte. V prípade nepriaznivých okolností je Rada guvernérov odhodlaná konať a podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny, ktorý v poslednom štvrťroku 2018 vzrástol o 0,2 %, sa v prvom štvrťroku 2019 medzikvartálne zvýšil o 0,4 %. Aktuálne hospodárske údaje a výsledky prieskumov však indikujú o niečo pomalšie tempo rastu v druhom a treťom štvrťroku tohto roka. Je to odrazom naďalej slabého vývoja medzinárodného obchodu v prostredí dlhodobejšej globálnej neistoty, ktorá nepriaznivo vplýva predovšetkým na výrobný sektor eurozóny. Sektor služieb a stavebný sektor eurozóny naopak vykazujú odolnosť a trh práce sa naďalej zlepšuje. V nasledujúcom období bude expanzia eurozóny naďalej ťažiť z priaznivých podmienok financovania, mierne expanzívnej domácej rozpočtovej pozície, ďalšieho nárastu zamestnanosti a zvyšovania miezd, ako aj pokračujúceho, hoci o niečo pomalšieho rastu svetovej hospodárskej aktivity.

Toto hodnotenie celkovo vyplýva i z makroekonomických projekcií odborníkov Eurosystému pre eurozónu z júna 2019. Podľa nich by sa mal ročný reálny HDP zvýšiť o 1,2 % v roku 2019, o 1,4 % v roku 2020 a o 1,4 % v roku 2021. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov ECB z marca 2019 bol výhľad rastu reálneho HDP upravený o 0,1 percentuálneho bodu nahor na rok 2019, o 0,2 percentuálneho bodu nadol na rok 2020 a o 0,1 percentuálneho bodu nadol na rok 2021.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu eurozóny sú stále na strane pomalšieho rastu, a to v dôsledku dlhodobejšieho pretrvávania neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, rastúcou hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny v máji 2019 úroveň 1,2 % (po 1,7 % v apríli), a to najmä vzhľadom na nižšiu infláciu cien energií a služieb. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia bude v nasledujúcich mesiacoch klesať, než koncom roka opäť začne stúpať. Odhliadnuc od nedávnej volatility spôsobenej prechodnými faktormi ukazovatele základnej inflácie vo všeobecnosti zostávajú tlmené, no vzhľadom na vysokú mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl dochádza k ďalšiemu stupňovaniu a rozširovaniu tlakov na rast mzdových nákladov. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, v strednodobom horizonte sa očakáva rast základnej inflácie, ku ktorému budú prispievať naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a rýchlejší mzdový rast.

Toto hodnotenie sa v zásade odráža aj v júnových makroekonomických projekciách odborníkov Eurosystému pre eurozónu, podľa ktorých ročná miera inflácie HICP dosiahne 1,3 % v roku 2019, 1,4 % v roku 2020 a 1,6 % v roku 2021. V porovnaní s makroekonomickými projekciami odborníkov ECB z marca 2019 bol výhľad vývoja inflácie HICP upravený o 0,1 percentuálneho bodu nahor na rok 2019 a o 0,1 percentuálneho bodu nadol na rok 2020.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 v apríli 2019 vzrástla z marcových 4,6 % na 4,7 %. Nepoľavujúce tempo rastu menového agregátu M3 je odrazom pokračujúcej tvorby bankových úverov pre súkromný sektor a nízkych oportunitných nákladov držby M3. Na strane komponentov k rastu peňažnej zásoby M3 naďalej najväčšou mierou prispieva menový agregát M1.

Ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam sa v apríli 2019 zvýšila z marcových 3,6 % na 3,9 %. Odhliadnuc od krátkodobej volatility sa ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam v posledných mesiacoch v porovnaní s maximom zaznamenaným v septembri 2018 o niečo zmiernila, čo je odrazom typicky oneskorenej reakcie na spomalenie hospodárskeho rastu zaznamenané v priebehu roka 2018. Ročná miera rastu úverov domácnostiam v apríli dosiahla 3,4 % (po 3,3 % v marci) a pokračovala tak v postupnom zlepšovaní.

Naše dnešné menovopolitické opatrenia vrátane operácií TLTRO III pomôžu zachovať priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov a budú naďalej podporovať prístup k financiám, predovšetkým pre malé a stredné podniky.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenia produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Východiskom by mali byť odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, mierne expanzívna rozpočtová pozícia krajín eurozóny podporuje hospodársku aktivitu. Krajiny s vysokou mierou zadlženosti verejnej správy však zároveň musia pokračovať v budovaní fiškálnych rezerv. Všetky krajiny by mali zintenzívňovať svoje snahy o viac prorastovú štruktúru verejných financií. Podobne aj transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca Európskej únie pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzýva na prijatie ďalších konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá