Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Wilno, 6 czerwca 2019

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Chciałbym podziękować prezesowi Vasiliauskasowi za gościnne przyjęcie, a pracownikom banku centralnego Litwy – za doskonałą organizację dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów. Przedstawimy teraz Państwu wyniki tego posiedzenia.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej, a także z uwzględnieniem najnowszych projekcji makroekonomicznych dla strefy euro, dokonaliśmy szczegółowej oceny perspektyw gospodarczych i inflacyjnych. W rezultacie, dążąc do osiągnięcia swojego celu w zakresie stabilności cen, Rada Prezesów podjęła następujące decyzje:

Po pierwsze, postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Oczekujemy obecnie, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Po drugie, zamierzamy w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Po trzecie, jeśli chodzi o warunki nowej serii kwartalnych ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III), postanowiliśmy, że stopa procentowa każdej operacji będzie o 10 punktów bazowych wyższa niż średnia stopa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu za czas trwania danej operacji TLTRO. W przypadku banków o kwalifikowanych wierzytelnościach netto powyżej benchmarku stopa stosowana w TLTRO-III będzie niższa i może być tak niska jak średnia stopa depozytu w banku centralnym obowiązująca w czasie trwania operacji powiększona o 10 punktów bazowych.

Komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami o warunkach operacji TLTRO-III zostanie opublikowany dziś o godz. 15.30 CET.

Rada Prezesów oceniła też, że na chwilę obecną, dodatnia kontrybucja ujemnych stóp procentowych do łagodnego nastawienia polityki pieniężnej i stałego zbliżania się inflacji do wyznaczonego poziomu nie jest osłabiana przez ewentualne skutki uboczne pośrednictwa z udziałem banków. Będziemy jednak nadal starannie obserwować bankowy kanał transmisji polityki pieniężnej i uwzględniać argumenty za stosowaniem środków łagodzących.

Podjęte dziś decyzje w sprawie polityki pieniężnej mają zapewnić łagodną politykę pieniężną niezbędną do dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Mimo że dane za pierwszy kwartał były nieco lepsze, niż oczekiwano, najnowsze informacje wskazują, że światowe czynniki hamujące nadal wpływają na perspektywy dla strefy euro. Przedłużająca się niepewność związana z sytuacją geopolityczną, narastającą groźbą protekcjonizmu i podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia odciska piętno na nastrojach w gospodarce.

Jednocześnie dalszy wzrost zatrudnienia i płac w dalszym ciągu wzmacnia odporność gospodarki strefy euro i podtrzymuje stopniowo rosnącą inflację. Obecne środki polityki pieniężnej zapewniają utrzymanie bardzo korzystnych warunków finansowych, pobudzających wzrost gospodarczy w strefie euro oraz podtrzymujących narastanie wewnętrznej presji cenowej i, tym samym, inflacji ogółem w średnim okresie. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, Rada Prezesów jest gotowa do działania w przypadku nieoczekiwanego wystąpienia niekorzystnych zdarzeń i jest przygotowana na odpowiednie dostosowanie wszystkich swoich narzędzi, aby mieć pewność, że inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro w pierwszym kwartale 2019 zwiększył się (kwartał do kwartału) o 0,4%, po wzroście o 0,2% w czwartym kwartale 2018. Napływające dane ekonomiczne i informacje z prowadzonych badań wskazują jednak na pewne spowolnienie wzrostu w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku. Wynika ono z utrzymującego się osłabienia w handlu międzynarodowym przy przedłużającej się ogólnoświatowej niepewności, mającej wpływ zwłaszcza na sektor przetwórstwa przemysłowego w strefie euro. Jedocześnie sektor usług i budownictwo na tym obszarze wykazują odporność, a sytuacja na rynku pracy nadal się poprawia. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie nadal pobudzane przez korzystne warunki finansowania, łagodnie ekspansywne nastawienie polityki pieniężnej, dalszy wzrost zatrudnienia i płac oraz utrzymujące się – choć nieco słabsze – ożywienie aktywności gospodarczej na świecie.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z czerwca 2019, według których roczny realny PKB wzrośnie w 2019 o 1,2%, w 2020 i w 2021 o 1,4%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z marca 2019 perspektywy wzrostu realnego PKB na rok 2019 zostały zrewidowane w górę o 0,1 punktu procentowego, natomiast na 2020 i 2021 zostały zrewidowane w dół o, odpowiednio, 0,2 punktu procentowego i 0,1 punktu procentowego.

W bilansie czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie euro nadal przeważają czynniki spowalniające, co wynika z przedłużającej się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, narastającą groźbą protekcjonizmu i podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia.

Według szacunków flash Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro, która w kwietniu 2019 wyniosła 1,7%, w maju osiągnęła 1,2%, głównie z powodu niższej inflacji cen energii i żywności. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że inflacja ogółem prawdopodobnie obniży się w najbliższych miesiącach, po czym pod koniec roku ponownie wzrośnie. Biorąc pod uwagę obserwowaną ostatnio zmienność wynikająca z czynników przejściowych, miary inflacji bazowej pozostają ogólnie niskie, ale wobec wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy umacnia się i rozszerza presja na koszty pracy. Jeśli chodzi o widoki na przyszłość, w średnim okresie inflacja bazowa powinna rosnąć pod wpływem zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej, postępującego ożywienia gospodarczego i rosnącej dynamiki płac.

Taka ocena jest również zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z czerwca 2019, według których roczna inflacja HICP ma wynieść 1,3% w 2019, 1,4% w 2020 i 1,6% w 2021. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z marca 2019 perspektywy inflacji HICP na rok 2019 zostały zrewidowane w górę 0,1 punktu procentowego, natomiast na 2020 – w dół o 0,1 punktu procentowego.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w kwietniu 2019 wyniosła 4,7%, wobec 4,6% w marcu. Stałe tempo wzrostu podaży szerokiego pieniądza wskazuje na utrzymującą się kreację kredytów przez banki i niski koszt alternatywny związany z instrumentami M3. Głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza, w ujęciu jego składowych, wciąż był wąski agregat M1.

Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła w kwietniu 2019 r. do 3,9%, z 3,6% w marcu. Gdy pominie się zmienność krótkookresową, roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach nieco zmalała, w stosunku do wartości szczytowej z września 2018, co jest odzwierciedleniem typowo opóźnionej reakcji na spowolnienie wzrostu gospodarczego obserwowane na przestrzeni roku 2018. Roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych nadal się stopniowo poprawiała – w kwietniu wyniosła 3,4%, w porównaniu z 3,3% w marcu.

Przyjęte dziś środki polityki pieniężnej, w tym TLTRO-III, pomogą w utrzymaniu korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i będą w dalszym ciągu ułatwiać dostęp do finansowania, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie podatności na zagrożenia. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Odpowiednimi wskazaniami mogą być zalecenia dotyczące poszczególnych krajów na 2019. Jeśli chodzi o politykę fiskalną w strefie euro, jej łagodnie ekspansywne nastawienie wspiera aktywność gospodarczą. Jednocześnie kraje, które mają wysoki dług publiczny, powinny w dalszym ciągu odbudowywać bufory fiskalne. Wszystkie kraje powinny też intensywniej dążyć do uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Podobnie koniecznym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzyste i konsekwentne wdrażanie unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest też nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwające prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami