SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

PRESSEKONFERENCE

Mario Draghi, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB,
Vilnius, 6. juni 2019

Mine damer og herrer, det er mig en stor glæde, sammen med næstformanden, at kunne byde jer velkommen til denne pressekonference. Jeg vil gerne takke bestyrelsesformand Vitas Vasiliauskas for den store gæstfrihed og sende en særlig tak til hans medarbejdere for det fremragende arrangement i forbindelse med dagens møde i Styrelsesrådet. Vi vil nu orientere om resultatet af dagens møde.

På baggrund af vores regelmæssige økonomiske og monetære analyser har vi vurderet udsigterne for økonomien og inflationen grundigt og har i denne forbindelse også taget stabens seneste makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet i betragtning. Som resultat heraf traf Styrelsesrådet følgende beslutninger som led i bestræbelserne på at opfylde målsætningen om prisstabilitet.

For det første besluttede vi at fastholde ECB's officielle renter. Vi forventer nu, at de forbliver på deres nuværende niveau i det mindste i første halvår 2020, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For det andet er det vores hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet (APP), efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor vi begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

For det tredje besluttede vi, for så vidt angår modaliteterne for den nye serie af kvartalsvise målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III), at renten ved de enkelte operationer fastsættes på et niveau, som er 10 basispoint højere end den gennemsnitlige rente ved Eurosystemets primære markedsoperationer i den respektive TLTRO's løbetid. For banker, hvis godkendte nettolångivning overstiger et benchmark, bliver renten ved TLTRO-III lavere og kan blive så lav som den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i operationens løbetid plus 10 basispoint.

En pressemeddelelse med nærmere detaljer om TLTRO-III offentliggøres i dag kl. 15.30 CET.

Styrelsesrådet vurderede også, at de negative renters positive bidrag til den lempelige pengepolitik og den vedvarende konvergens i inflationen ikke undergraves af mulige bivirkninger for den bankbaserede formidling på nuværende tidspunkt. Vi vil dog fortsat nøje overvåge pengepolitikkens bankbaserede transmissionskanal og det eventuelle behov for afhjælpende foranstaltninger.

Dagens pengepolitiske beslutninger blev truffet med henblik på at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Trods de noget bedre data for 1. kvartal end forventet peger de seneste oplysninger i retning af, at den globale modvind fortsat vil påvirke udsigterne for euroområdet negativt. Den langvarige usikkerhed i relation til geopolitiske faktorer, den stigende trussel om protektionisme og sårbarhederne i vækstøkonomierne sætter sine spor i de økonomiske forventninger.

Samtidig vil yderligere fremgang i beskæftigelsen og stigende lønninger fortsat understøtte modstandskraften i euroområdets økonomi og den gradvis stigende inflation. Dagens pengepolitiske foranstaltninger sikrer, at de finansielle forhold forbliver meget gunstige, understøtter væksten i euroområdet, den igangværende opbygning af indenlandske prispres og dermed udviklingen i den samlede inflation på mellemlangt sigt. Fremover er det Styrelsesrådets klare intention at handle i tilfælde af negative hændelser. Det er også rede til at tilpasse alle sine instrumenter – alt efter omstændighederne – for at sikre en fortsat og vedvarende udvikling i inflationen i retning af Styrelsesrådets inflationsmål.

Lad mig nu nærmere forklare vores vurdering og i den forbindelse begynde med den økonomiske analyse. Realt BNP i euroområdet steg med 0,4 pct. kvartal-til-kvartal i 1. kvartal 2019 efter en stigning på 0,2 pct. i 4. kvartal 2018. De seneste økonomiske data og konjunkturbarometre peger imidlertid i retning af en noget svagere vækst i 2. og 3. kvartal 2019. Dette skyldes den fortsat svage internationale handel i en situation med langvarig global usikkerhed, der især påvirker fremstillingssektoren i euroområdet negativt. Samtidig viser service- og bygge- og anlægssektoren i euroområdet modstandskraft, og arbejdsmarkedet er fortsat i fremgang. Fremover bliver væksten i euroområdet fortsat understøttet af gunstige finansieringsforhold, euroområdets marginalt ekspansive finanspolitik, en yderligere fremgang i beskæftigelsen og stigende lønninger samt den fortsatte – omend noget langsommere – vækst i den globale aktivitet.

Denne vurdering stemmer i store træk overens med Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra juni 2019. Her ventes den årlige vækst i realt BNP at stige med 1,2 pct. i 2019, 1,4 pct. i 2020 og 1,4 pct. i 2021. Sammenlignet med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra marts 2019 er udsigten for væksten i realt BNP blevet opjusteret med 0,1 procentpoint i 2019 og nedjusteret med 0,2 procentpoint i 2020 og med 0,1 procentpoint i 2021.

Risiciene i tilknytning til vækstudsigterne for euroområdet er stadig nedadrettede. Dette skyldes den langvarige usikkerhed i relation til geopolitiske faktorer, den stigende trussel om protektionisme og sårbarheder i vækstøkonomierne.

Ifølge Eurostats foreløbige skøn faldt den årlige HICP-inflation i euroområdet fra 1,7 pct. i april til 1,2 pct. i maj 2019. Dette afspejler hovedsagelig en lavere inflation i priserne på energi og tjenesteydelser. Baseret på de nuværende futurespriser på olie vil den samlede inflation sandsynligvis falde i de kommende måneder, inden den begynder at stige igen mod udgangen af året. Hvis man ser bort fra den senere tids volatilitet, som skyldes midlertidige faktorer, er målene for den underliggende inflation stadig afdæmpede overordnet set. Lønomkostningspresset fortsætter dog med at tage til i styrke og omfang på baggrund af en høj kapacitetsudnyttelse og strammere arbejdsmarkedsforhold. På mellemlangt sigt ventes den underliggende inflation at stige, understøttet af vores pengepolitiske foranstaltninger, den fortsatte økonomiske vækst og en kraftigere lønvækst.

Denne vurdering er også stort set på linje med Eurosystemets stabs makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra juni 2019. Her ventes en årlig HICP-inflation på 1,3 pct. i 2019, 1,4 pct. i 2020 og 1,6 pct. i 2021. Sammenlignet med ECB's stabs makroøkonomiske fremskrivninger fra marts 2019 er udsigten for HICP-inflationen blevet opjusteret med 0,1 procentpoint i 2019 og nedjusteret med 0,1 procentpoint i 2020.

For så vidt angår den monetære analyse steg væksten i den brede pengemængde (M3) fra 4,6 pct. i marts til 4,7 pct. i april 2019. Den vedvarende vækst i den brede pengemængde afspejler bankernes aktuelle långivning til den private sektor og lave alternativomkostninger ved M3-beholdninger. Det snævre pengemængdemål (M1) yder fortsat det største bidrag til væksten i den brede pengemængde på komponentsiden.

Den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber steg fra 3,6 pct. i marts til 3,9 pct. i april 2019. Hvis der ses bort fra den kortsigtede volatilitet, er den årlige vækst i udlån til ikke-finansielle selskaber aftaget noget i de seneste måneder i forhold til toppunktet i september 2018, hvilket skyldes den typiske forsinkede reaktion på nedgangen i den økonomiske vækst i løbet af 2018. Den årlige vækst i udlån til husholdninger var på 3,4 pct. i april (mod 3,3 pct. i marts) og fortsatte dermed den gradvise fremgang.

De pengepolitiske foranstaltninger, som blev truffet i dag, inkl. TLTRO-III, vil bidrage til at sikre bankernes gunstige udlånsvilkår samt fortsat understøtte adgangen til finansiering, især for små og mellemstore virksomheder.

Sammenfattende bekræftede et krydstjek mellem resultatet af den økonomiske analyse og signalerne fra den monetære analyse, at der stadig er behov for en meget lempelig pengepolitik for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau, der ligger under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For at få det fulde udbytte af vores pengepolitiske foranstaltninger er det nødvendigt, at andre politiske områder yder et mere målrettet bidrag til at styrke vækstpotentialet på langt sigt og reducere sårbarheder. Gennemførelsen af strukturelle reformer i lande i euroområdet skal intensiveres betydeligt for at øge modstandskraften, nedbringe den strukturelle arbejdsløshed og øge produktiviteten og vækstpotentialet i euroområdet. Det relevante udgangspunkt herfor bør være de landespecifikke henstillinger for 2019. Hvad angår finanspolitikken, understøttes den økonomiske aktivitet af den marginalt ekspansive finanspolitik i euroområdet. Samtidig er der behov for, at lande, hvor den offentlige gæld er høj, fortsætter genopbygningen af finanspolitiske stødpuder. Alle lande bør øge deres bestræbelser på at opnå en mere vækstfremmende sammensætning af de offentlige finanser. På samme måde er en gennemsigtig og konsekvent gennemførelse af Den Europæiske Unions ramme for finanspolitisk og økonomisk styring over tid og på tværs af lande stadig afgørende for at styrke modstandskraften i euroområdets økonomi. En forbedring af Den Økonomiske og Monetære Unions funktion prioriteres fortsat. Styrelsesrådet ser med tilfredshed på det igangværende arbejde og opfordrer til, at der tages yderligere konkrete og målrettede skridt til at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt