Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úvodné vyhlásenie na tlačovej konferencii

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 16. júla 2015

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkami dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie pán Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy a v súlade so signalizáciou budúceho nastavenia menovej politiky sa dnes Rada guvernérov rozhodla ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni.

Pokiaľ ide o  neštandardné opatrenia menovej politiky, realizácia programov nákupu aktív prebieha naďalej hladko. Ako už bolo uvedené v minulosti, nákup aktív v objeme 60 mld. € za mesiac má prebiehať do konca septembra 2016, resp. dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca nášmu cieľu dosiahnuť mieru inflácie na úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte. Rada guvernérov bude pri hodnotení situácie postupovať v súlade so svojou stratégiou menovej politiky, pričom sa bude sústrediť na trendy vývoja inflácie a strednodobý výhľad cenovej stability.

Najnovšie informácie získané od zasadania Rady guvernérov uskutočneného začiatkom júna celkovo zodpovedajú našim očakávaniam. Aktuálny vývoj na finančných trhoch, ktorý je sčasti poznačený zvýšenou neistotou, nič nemení na hodnotení Rady guvernérov, ktorá v eurozóne v najbližších rokoch očakáva rozširovanie hospodárskeho oživenia a postupný nárast inflácie. Nastavenie menovej politiky ECB zostáva akomodačné, pričom trhové inflačné očakávania sa od nášho zasadania uskutočneného začiatkom júna celkovo ustálili, resp. zvýšili. Najnovšie informácie tiež naďalej zodpovedajú pokračujúcemu premietaniu našich menovopolitických opatrení do ceny a dostupnosti podnikových úverov i úverov domácnostiam. Naše opatrenia tak i naďalej prispievajú k hospodárskemu rastu, znižovaniu miery nevyužitých kapacít v hospodárstve a peňažnej a úverovej expanzii. Dôsledné uplatňovanie všetkých našich menovopolitických opatrení povedie k trvalému návratu miery inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 % v strednodobom horizonte, a vytvorí podmienky na pevné ukotvenie strednodobých až dlhodobých inflačných očakávaní.

V nasledujúcom období budeme naďalej pozorne sledovať situáciu na finančných trhoch a jej možné dôsledky na nastavenie menovej politiky a výhľad cenovej stability. V prípade výskytu faktorov, ktoré by viedli k neopodstatnenému sprísneniu menovej politiky, resp. v prípade podstatnej zmeny výhľadu cenovej stability by Rada guvernérov v danej situácii využila všetky nástroje, ktoré má v rámci svojho mandátu k dispozícii.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri hodnotení dostupných informácií vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Štvrťročný rast reálneho HDP eurozóny za prvý štvrťrok 2015 bol potvrdený na úrovni 0,4 %, čiastočne zásluhou súkromnej spotreby a investičnej aktivity. Najnovšie výsledky prieskumov za obdobie do júna i naďalej zodpovedajú pokračovaniu mierneho rastového trendu v druhom štvrťroku. V nasledujúcom období očakávame ďalšie rozširovanie hospodárskeho oživenia. Domáci dopyt by mali naďalej podporovať opatrenia našej menovej politiky, vedúce k ďalšiemu zlepšovaniu finančných podmienok, ako aj pokrok dosiahnutý v oblasti rozpočtovej konsolidácie a štrukturálnych reforiem. Nedávny pokles cien ropy by mal okrem toho v zvýšenej miere podporovať reálny disponibilný príjem domácností a ziskovosť podnikov a tým aj súkromnú spotrebu a investície. Zlepšenie cenovej konkurencieschopnosti by malo navyše prispieť k nárastu dopytu po vývoze z eurozóny. Pokračujúci útlm v rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách však naďalej nepriaznivo vplýva na výhľad svetovej hospodárskej aktivity a hospodársky rast v eurozóne budú zrejme i naďalej spomaľovať nevyhnutné bilančné úpravy vo viacerých sektoroch a pomalé tempo realizácie štrukturálnych reforiem.

Riziká pomalšieho rastu spojené s výhľadom hospodárskeho vývoja v eurozóne sú vďaka menovopolitickým rozhodnutiam ako aj vývoju cien ropy a výmenného kurzu celkovo obmedzené.

Klesanie inflácie sa začiatkom roka zastavilo a v posledných mesiacoch sa inflácia vrátila do kladného pásma. Podľa Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny v júni 2015 úroveň 0,2 %, čo predstavuje mierny pokles oproti májovým 0,3 %. Na základe dostupných informácií a aktuálnych cien ropných futures sa očakáva, že ročná miera inflácie HICP v nasledujúcich mesiacoch zostane na nízkej úrovni a ku koncu roka stúpne, okrem iného v dôsledku bázických efektov súvisiacich s pádom cien ropy koncom roka 2014. Vďaka očakávanému hospodárskemu oživeniu, vplyvu nižšieho výmenného kurzu eura a predpokladu o niečo vyšších cien ropy v nasledujúcich rokoch, ktorý vyplýva z vývoja cien na trhu s ropnými futures, by sa mala miera inflácie v priebehu rokov 2016 a 2017 ďalej zvyšovať.

Rada guvernérov bude aj naďalej pozorne sledovať riziká ohrozujúce výhľad cenového vývoja v strednodobom horizonte. V tejto súvislosti sa budeme sústrediť predovšetkým na prenos našich menovopolitických opatrení, ako aj na geopolitický vývoj a vývoj cien energií a výmenného kurzu.

Pokiaľ ide o  menovú analýzu, aktuálne údaje potvrdzujú výrazný rast menového agregátu M3. Ročná miera rastu menového agregátu M3 v máji 2015 dosiahla 5,0 % (v porovnaní s 5,3 % v apríli). Ročný rast menového agregátu M3 naďalej výrazne podporujú jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 v máji zaznamenal ročné tempo rastu 11,2 %.

Úverová dynamika sa ďalej zlepšovala. Ročná miera zmeny úverov nefinančným spoločnostiam (upravená o predaj a sekuritizáciu úverov) v máji vzrástla na 0,1 % (po -0,1 % v apríli) a po minime z februára 2014 (-3,2 %) sa tak naďalej postupne zvyšuje. Zodpovedajú tomu aj priaznivé údaje z prieskumu bankových úverov za druhý štvrťrok 2015. Podľa bánk dochádzalo k ďalšiemu čistému uvoľňovaniu úverových štandardov podnikových úverov, ktorého miera prekonala očakávania z predchádzajúceho kola prieskumu. K ďalšiemu rastu čistého dopytu po podnikových úveroch prispieval dopyt po úveroch spojených s investíciami do fixných aktív. Miera fragmentácie úverového dopytu podľa jednotlivých krajín sa znížila, pričom cielené dlhodobejšie refinančné operácie prispeli k zlepšeniu podmienok ponuky úverov. Napriek týmto zlepšeniam však dynamika úverov nefinančným spoločnostiam zostáva nevýrazná. I naďalej odráža oneskorenie úverového vývoja voči hospodárskemu cyklu, ako aj úverové riziko, faktory v oblasti ponuky úverov a prebiehajúce úpravy bilancií finančného i nefinančného sektora. Ročná miera rastu úverov domácnostiam (upravená o predaj a sekuritizáciu úverov) v máji 2015 vzrástla z aprílových 1,3 % na 1,4 %. Opatrenia menovej politiky prijaté od júna 2014 celkovo jednoznačným spôsobom prispievajú k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, ako aj úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy tak potvrdzuje potrebu udržiavania stabilného kurzu menovej politiky a dôslednej realizácie menovopolitických rozhodnutí Rady guvernérov. Dôsledná realizácia všetkých našich opatrení menovej politiky poskytne nevyhnutnú podporu hospodárskemu oživeniu v eurozóne a povedie k trvalému návratu miery inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 % v strednodobom horizonte.

Menová politika je zameraná na udržiavanie cenovej stability v strednodobom horizonte a jej akomodačné nastavenie prispieva k podpore hospodárskej aktivity. Pozitívny vplyv našich menovopolitických opatrení sa však naplno prejaví len za predpokladu rozhodných krokov v ďalších politických oblastiach. Vzhľadom na stále vysokú štrukturálnu nezamestnanosť a nízky rast potenciálnej produkcie v eurozóne je potrebné prebiehajúce cyklické oživenie podporiť účinnými štrukturálnymi opatreniami. Na oživenie investičnej aktivity, podporu tvorby pracovných miest a zvýšenie produktivity práce je predovšetkým potrebné vo viacerých krajinách začať ráznejšie realizovať reformy na trhoch tovarov a služieb a na trhu práce a podnikať kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia. Rýchla a účinná realizácia týchto reforiem v prostredí akomodačnej menovej politiky nielen povedie k vyššiemu udržateľnému hospodárskemu rastu v eurozóne, ale zároveň zvýši očakávania trvalo vyšších príjmov. Rozpočtová politika by mala k hospodárskemu oživeniu prispievať, zároveň však musí naďalej dodržiavať podmienky Paktu stability a rastu. Dôsledné uplatňovanie paktu má z hľadiska dôvery v náš rozpočtový rámec zásadný význam.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá