Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

4. oktober 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 474.072 1 42.202
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 357.519 2.976 12.625
  2.1 Terjatve do MDS 82.396 −34 1.932
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 275.122 3.010 10.693
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.034 −3.284 815
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.927 286 −3
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.927 286 −3
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 665.578 −1.005 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.821 −983 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 663.757 0 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −22 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.009 −3.134 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.829.831 4.017 −7.511
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.609.146 3.994 −7.274
  7.2 Drugi vrednostni papirji 220.685 23 −238
8 Javni dolg v eurih 23.434 0 36
9 Druga sredstva 275.707 657 8.327
Skupaj sredstva 4.695.111 515 56.492
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.254.871 2.664 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.863.582 35.053 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.407.072 38.018 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 456.509 −2.965 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 5.359 1.578 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 406.250 −40.909 0
  5.1 Sektor država 268.575 −43.392 0
  5.2 Druge obveznosti 137.674 2.483 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 230.125 3.234 23
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.448 −101 319
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.105 445 284
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.105 445 284
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.147 0 1.349
10 Druge obveznosti 272.751 −1.449 1.974
11 Računi prevrednotenja 478.272 0 52.544
12 Kapital in rezerve 107.200 0 0
Skupaj obveznosti 4.695.111 515 56.492