Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

4 октомври 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 474 072 1 42 202
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 357 519 2 976 12 625
  2.1 Вземания от МВФ 82 396 −34 1 932
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 275 122 3 010 10 693
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 034 −3 284 815
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 927 286 −3
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 927 286 −3
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 665 578 −1 005 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 821 −983 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 663 757 0 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −22 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 009 −3 134 0
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Други ценни книжа 220 685 23 −238
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 434 0 36
9 Други активи 275 707 657 8 327
Общо активи 4 695 111 515 56 492
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 254 871 2 664 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 863 582 35 053 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Депозитно улеснение 456 509 −2 965 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 5 359 1 578 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 406 250 −40 909 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 268 575 −43 392 0
  5.2 Други задължения 137 674 2 483 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 230 125 3 234 23
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 448 −101 319
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 105 445 284
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 105 445 284
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 147 0 1 349
10 Други задължения 272 751 −1 449 1 974
11 Сметки за преоценка 478 272 0 52 544
12 Капитал и резерви 107 200 0 0
Общо пасиви 4 695 111 515 56 492