Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

04.10.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 474 072 1 42 202
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 357 519 2 976 12 625
  2.1 SVF debitoru parādi 82 396 −34 1 932
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 275 122 3 010 10 693
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 034 −3 284 815
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 927 286 −3
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 927 286 −3
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 665 578 −1 005 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 821 −983 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 663 757 0 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −22 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 009 −3 134 0
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Pārējie vērtspapīri 220 685 23 −238
8 Valdības parāds euro 23 434 0 36
9 Pārējie aktīvi 275 707 657 8 327
Kopā aktīvi 4 695 111 515 56 492
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 254 871 2 664 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 863 582 35 053 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 456 509 −2 965 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 5 359 1 578 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 406 250 −40 909 0
  5.1 Saistības pret valdību 268 575 −43 392 0
  5.2 Pārējās saistības 137 674 2 483 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 230 125 3 234 23
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 448 −101 319
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 105 445 284
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 105 445 284
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 147 0 1 349
10 Pārējās saistības 272 751 −1 449 1 974
11 Pārvērtēšanas konti 478 272 0 52 544
12 Kapitāls un rezerves 107 200 0 0
Kopā pasīvi 4 695 111 515 56 492