Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

4 oktober 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 474.072 1 42.202
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 357.519 2.976 12.625
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.396 −34 1.932
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 275.122 3.010 10.693
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.034 −3.284 815
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.927 286 −3
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.927 286 −3
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 665.578 −1.005 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.821 −983 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 663.757 0 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −22 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 31.009 −3.134 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.829.831 4.017 −7.511
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.609.146 3.994 −7.274
  7.2 Overige waardepapieren 220.685 23 −238
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.434 0 36
9 Overige activa 275.707 657 8.327
Totaal activa 4.695.111 515 56.492
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.254.871 2.664 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.863.582 35.053 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.407.072 38.018 0
  2.2 Depositofaciliteit 456.509 −2.965 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.359 1.578 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 406.250 −40.909 0
  5.1 Overheid 268.575 −43.392 0
  5.2 Overige verplichtingen 137.674 2.483 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 230.125 3.234 23
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.448 −101 319
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.105 445 284
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.105 445 284
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.147 0 1.349
10 Overige passiva 272.751 −1.449 1.974
11 Herwaarderingsrekeningen 478.272 0 52.544
12 Kapitaal en reserves 107.200 0 0
Totaal passiva 4.695.111 515 56.492