Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

4 października 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 474.072 1 42.202
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 357.519 2.976 12.625
  2.1 Należności od MFW 82.396 −34 1.932
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 275.122 3.010 10.693
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.034 −3.284 815
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.927 286 −3
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.927 286 −3
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 665.578 −1.005 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.821 −983 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 663.757 0 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −22 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.009 −3.134 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.829.831 4.017 −7.511
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.609.146 3.994 −7.274
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 220.685 23 −238
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.434 0 36
9 Pozostałe aktywa 275.707 657 8.327
Aktywa razem 4.695.111 515 56.492
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.254.871 2.664 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.863.582 35.053 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.407.072 38.018 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 456.509 −2.965 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.359 1.578 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 406.250 −40.909 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 268.575 −43.392 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 137.674 2.483 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 230.125 3.234 23
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.448 −101 319
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.105 445 284
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.105 445 284
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.147 0 1.349
10 Pozostałe pasywa 272.751 −1.449 1.974
11 Różnice z wyceny 478.272 0 52.544
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.200 0 0
Pasywa razem 4.695.111 515 56.492