Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

4. října 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 474 072 1 42 202
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 357 519 2 976 12 625
  2.1 Pohledávky za MMF 82 396 −34 1 932
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 275 122 3 010 10 693
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 034 −3 284 815
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 927 286 −3
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 927 286 −3
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 665 578 −1 005 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 821 −983 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 663 757 0 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −22 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 009 −3 134 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Ostatní cenné papíry 220 685 23 −238
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 434 0 36
9 Ostatní aktiva 275 707 657 8 327
Aktiva celkem 4 695 111 515 56 492
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 254 871 2 664 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 863 582 35 053 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Vkladová facilita 456 509 −2 965 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 359 1 578 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 406 250 −40 909 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 268 575 −43 392 0
  5.2 Ostatní závazky 137 674 2 483 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 230 125 3 234 23
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 448 −101 319
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 105 445 284
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 105 445 284
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 147 0 1 349
10 Ostatní závazky 272 751 −1 449 1 974
11 Účty přecenění 478 272 0 52 544
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 200 0 0
Pasiva celkem 4 695 111 515 56 492