Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

4. oktober 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 474.072 1 42.202
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 357.519 2.976 12.625
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.396 −34 1.932
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 275.122 3.010 10.693
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.034 −3.284 815
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.927 286 −3
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.927 286 −3
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 665.578 −1.005 0
  5.1 Primære markedsoperationer 1.821 −983 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 663.757 0 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −22 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.009 −3.134 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.829.831 4.017 −7.511
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.609.146 3.994 −7.274
  7.2 Andre værdipapirer 220.685 23 −238
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.434 0 36
9 Andre aktiver 275.707 657 8.327
Aktiver i alt 4.695.111 515 56.492
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.254.871 2.664 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.863.582 35.053 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.407.072 38.018 0
  2.2 Indlånsfacilitet 456.509 −2.965 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.359 1.578 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 406.250 −40.909 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 268.575 −43.392 0
  5.2 Andre forpligtelser 137.674 2.483 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 230.125 3.234 23
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.448 −101 319
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.105 445 284
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.105 445 284
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.147 0 1.349
10 Andre forpligtelser 272.751 −1.449 1.974
11 Revalueringskonti 478.272 0 52.544
12 Kapital og reserver 107.200 0 0
Passiver i alt 4.695.111 515 56.492