Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 10 04
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 474 072 1 42 202
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 357 519 2 976 12 625
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 396 −34 1 932
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 275 122 3 010 10 693
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 034 −3 284 815
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 927 286 −3
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 927 286 −3
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 665 578 −1 005 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 821 −983 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 663 757 0 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −22 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 009 −3 134 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 829 831 4 017 −7 511
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 609 146 3 994 −7 274
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 220 685 23 −238
8 Valdžios skola eurais 23 434 0 36
9 Kitas turtas 275 707 657 8 327
Visas turtas 4 695 111 515 56 492
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 254 871 2 664 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 863 582 35 053 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 407 072 38 018 0
  2.2 Indėlių galimybė 456 509 −2 965 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 359 1 578 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 406 250 −40 909 0
  5.1 Valdžiai 268 575 −43 392 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 137 674 2 483 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 230 125 3 234 23
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 448 −101 319
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 105 445 284
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 105 445 284
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 147 0 1 349
10 Kiti įsipareigojimai 272 751 −1 449 1 974
11 Perkainojimo sąskaitos 478 272 0 52 544
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 0 0
Visi įsipareigojimai 4 695 111 515 56 492