Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. marcu 2017

21. marca 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. marca 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,6 mld. EUR na 282,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. marca 2017 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,9 mld. USD 1,0 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 309,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,8 mld. EUR na 1 112,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 35,9 mld. EUR na 178,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 36,6 mld. EUR na 89,2 mld. EUR. V stredu 15. marca 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 23,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 26,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 491,3 mld. EUR (v porovnaní s 525,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,8 mld. EUR na 1 862,9 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 17. marcu 2017 Týždenná zmena: nákup Týždenná zmena: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 10,7 mld. EUR -
Program nákupu krytých dlhopisov 2 6,6 mld. EUR -
Program nákupu krytých dlhopisov 3 214,7 mld. EUR +1,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 23,9 mld. EUR +0,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 72,2 mld. EUR +1,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 435,5 mld. EUR +16,0 mld. EUR -
Program pre trhy s cennými papiermi 99,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 18 mld. EUR na 984,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 382 061 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 324 637 −698
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 874 92
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 246 763 −790
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 022 −1 617
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 709 −977
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 709 −977
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 580 501 2 362
  5.1 Hlavné refinančné operácie 26 514 2 634
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 553 809 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 178 −272
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 86 316 3 651
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 172 874 19 075
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 862 925 18 760
  7.2 Ostatné cenné papiere 309 949 315
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 410 0
9 Ostatné aktíva 232 383 −4 737
Aktíva spolu 3 856 913 17 059
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 112 916 −844
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 475 643 −16 252
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 984 357 18 035
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 491 283 −34 247
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −39
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 15 325 −27
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 297 858 40 763
  5.1 Verejná správa 178 425 35 912
  5.2 Ostatné záväzky 119 433 4 851
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 152 865 −4 121
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 491 −2 486
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 406 −383
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 406 −383
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 263 0
10 Ostatné pasíva 232 129 408
11 Účty precenenia 394 418 0
12 Základné imanie a rezervy 100 600 0
Pasíva spolu 3 856 913 17 059

Kontakt pre médiá