Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 mars 2017

21 mars 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 mars 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 282,5 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 mars 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,9 miljarder USD 1,0 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 309,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 1 112,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 35,9 miljarder EUR till 178,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 36,6 miljarder EUR till 89,2 miljarder EUR. Onsdagen den 15 mars 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 23,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 26,5 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 491,3 miljarder EUR (jämfört med 525,5 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,8 miljarder EUR till 1 862,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 17 mars 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 10,7 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,6 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 214,7 miljarder EUR + 1,1 miljard EUR - 0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 23,9 miljarder EUR + 0,1 miljard EUR - 0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 72,2 miljarder EUR + 1,9 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 1 435,5 miljarder EUR + 16,0 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 99,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 18 miljarder EUR till 984,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 324.637 −698
  2.1 Fordringar på IMF 77.874 92
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 246.763 −790
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.022 −1.617
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.709 −977
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.709 −977
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 580.501 2.362
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 26.514 2.634
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 553.809 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 178 −272
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 86.316 3.651
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.172.874 19.075
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.862.925 18.760
  7.2 Andra värdepapper 309.949 315
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.410 0
9 Övriga tillgångar 232.383 −4.737
Summa tillgångar 3.856.913 17.059
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.112.916 −844
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.475.643 −16.252
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 984.357 18.035
  2.2 Inlåningsfacilitet 491.283 −34.247
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −39
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 15.325 −27
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 297.858 40.763
  5.1 Offentliga sektorn 178.425 35.912
  5.2 Övriga skulder 119.433 4.851
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 152.865 −4.121
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.491 −2.486
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.406 −383
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.406 −383
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 232.129 408
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 100.600 0
Summa skulder 3.856.913 17.059

Kontakt för media