Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.3.2017

21.3.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.3.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 282,5 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.3.2017 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 309,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,8 miljardilla eurolla 1 112,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 35,9 miljardilla eurolla 178,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 36,6 miljardilla eurolla 89,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.3.2017 erääntyi 23,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 26,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 491,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 525,5 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,8 miljardilla eurolla 1 862,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 17.3.2017 Viikkomuutos: ostot Viikkomuutos: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,7 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 6,6 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 214,7 miljardia euroa +1,1 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 23,9 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 72,2 miljardia euroa +1,9 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 435,5 miljardia euroa +16,0 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 99,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 18 miljardilla eurolla 984,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 382 061 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 324 637 −698
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 874 92
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 246 763 −790
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 022 −1 617
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 709 −977
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 709 −977
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 580 501 2 362
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 26 514 2 634
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 553 809 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 178 −272
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 86 316 3 651
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 172 874 19 075
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 862 925 18 760
  7.2 Muut arvopaperit 309 949 315
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 410 0
9 Muut saamiset 232 383 −4 737
Vastaavaa yhteensä 3 856 913 17 059
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 112 916 −844
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 475 643 −16 252
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 984 357 18 035
  2.2 Talletusmahdollisuus 491 283 −34 247
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −39
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 15 325 −27
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 297 858 40 763
  5.1 Julkisyhteisöt 178 425 35 912
  5.2 Muut 119 433 4 851
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 152 865 −4 121
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 491 −2 486
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 406 −383
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 406 −383
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 263 0
10 Muut velat 232 129 408
11 Arvonmuutostilit 394 418 0
12 Pääoma ja rahastot 100 600 0
Vastattavaa yhteensä 3 856 913 17 059

Yhteyshenkilöt