Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 17. ožujka 2017.

21. ožujka 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 17. ožujka 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,6 mlrd. EUR na 282,5 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
16. ožujka 2017. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 0,9 mlrd. USD 1,0 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,3 mlrd. EUR na 309,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,8 mlrd. EUR na 1.112,9 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 35,9 mlrd. EUR na 178,4 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 36,6 mlrd. EUR na 89,2 mlrd. EUR. U srijedu, 15. ožujka 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 23,9 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 26,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 491,3 mlrd. EUR (u odnosu na 525,5 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,8 mlrd. EUR na 1.862,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 17. ožujka 2017. Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 10,7 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 6,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 214,7 mlrd. EUR +1,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 23,9 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora 72,2 mlrd. EUR +1,9 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.435,5 mlrd. EUR +16,0 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 99,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 18 mlrd. EUR na 984,4 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 382 061 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 324 637 −698
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 874 92
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 246 763 −790
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 022 −1 617
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 709 −977
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 709 −977
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 580 501 2 362
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 26 514 2 634
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 553 809 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 178 −272
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 86 316 3 651
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 172 874 19 075
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 862 925 18 760
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 309 949 315
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 410 0
9 Ostala imovina 232 383 −4 737
Ukupno imovina 3 856 913 17 059
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 112 916 −844
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 475 643 −16 252
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 984 357 18 035
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 491 283 −34 247
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 3 −39
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 15 325 −27
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 297 858 40 763
  5.1 Opća država 178 425 35 912
  5.2 Ostale obveze 119 433 4 851
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 152 865 −4 121
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 491 −2 486
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 406 −383
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 406 −383
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 263 0
10 Ostale obveze 232 129 408
11 Računi revalorizacije 394 418 0
12 Kapital i pričuve 100 600 0
Ukupno obveze 3 856 913 17 059

Kontaktni podatci za medije