Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 март 2017 г.

21 март 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 март 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,6 млрд. евро до 282,5 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 март 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,9 млрд. щатски долара 1,0 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 309,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 1112,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 35,9 млрд. евро до 178,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 36,6 млрд. евро до 89,2 млрд. евро. На 15 март 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 23,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 26,5 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 491,3 млрд. евро (при 525,5 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,8 млрд. евро до 1862,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 17 март 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 10,7 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,6 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 214,7 млрд. евро +1,1 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 23,9 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 72,2 млрд. евро +1,9 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на активи на публичния сектор 1 435,5 млрд. евро +16,0 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 99,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 18 млрд. евро до 984,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 324 637 −698
  2.1 Вземания от МВФ 77 874 92
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 246 763 −790
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 022 −1 617
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 709 −977
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 709 −977
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 580 501 2 362
  5.1 Основни операции по рефинансиране 26 514 2 634
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 553 809 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 178 −272
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 86 316 3 651
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 172 874 19 075
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 862 925 18 760
  7.2 Други ценни книжа 309 949 315
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 410 0
9 Други активи 232 383 −4 737
Общо активи 3 856 913 17 059
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 112 916 −844
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 475 643 −16 252
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 984 357 18 035
  2.2 Депозитно улеснение 491 283 −34 247
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −39
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 15 325 −27
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 297 858 40 763
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 178 425 35 912
  5.2 Други задължения 119 433 4 851
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 152 865 −4 121
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 491 −2 486
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 406 −383
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 406 −383
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 232 129 408
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 100 600 0
Общо пасиви 3 856 913 17 059

Данни за контакт за медиите