Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. novembra 2012

4. december 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. novembra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 2 milijona EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 229 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
29. november 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,3 mrd USD 3,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 309 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4 milijarde EUR na 889,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,4 milijarde EUR na 133,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 11,7 milijarde EUR na 669,5 milijarde EUR. V sredo, 28. novembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 75,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 74,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 208,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 9,7 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 7,4 milijarde EUR, medtem ko je bilo 4,1 milijarde EUR odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,9 milijarde EUR (v primerjavi z 2,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 237,8 milijarde EUR (v primerjavi z 233,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 277,1 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 30. novembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 52,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 17 milijard EUR na 489,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.112 2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 259.533 658
2.1 Terjatve do MDS 89.485 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 170.048 660
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 36.751 727
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.642 −157
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.642 −157
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.117.398 −7.814
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 74.590 −837
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.040.803 −6.490
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.907 −526
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 97 39
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 233.676 4.226
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 586.086 −123
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 277.063 −192
7.2 Drugi vrednostni papirji 309.023 69
8 Dolg širše države v EUR 30.011 0
9 Druga sredstva 274.086 495
Skupaj sredstva 3.033.294 −1.986
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 889.742 3.962
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 937.748 −13.100
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 489.894 −16.995
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 237.813 4.255
2.3 Vezane vloge 208.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.541 −359
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 7.113 862
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 180.182 1.407
5.1 Širša država 133.212 2.411
5.2 Druge obveznosti 46.970 −1.005
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 176.816 2.468
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.534 1.955
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.525 −661
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.525 −661
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 236.014 1.122
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.552 0
Skupaj obveznosti 3.033.294 −1.986

Stiki za medije