Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. november 2012

4. december 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. november 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro, hvilket skyldtes centralbanker i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 229 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
29. november 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,3 mia. USD 3,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 309 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4 mia. euro til 889,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,4 mia. euro til 133,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 11,7 mia. euro til 669,5 mia. euro. Onsdag den 28. november 2012 udløb en primær markedsoperation på 75,4 mia. euro, og en ny på 74,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 208,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 9,7 mia. euro, og en ny på 7,4 mia. euro blev afviklet, mens 4,1 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,9 mia. euro (mod 2,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 237,8 mia. euro (mod 233,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,2 mia. euro til 277,1 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 30. november 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 52,1 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17 mia. euro til 489,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.112 2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 259.533 658
2.1 Tilgodehavender hos IMF 89.485 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 170.048 660
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.751 727
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.642 −157
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.642 −157
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.117.398 −7.814
5.1 Primære markedsoperationer 74.590 −837
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.040.803 −6.490
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.907 −526
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 97 39
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 233.676 4.226
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 586.086 −123
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 277.063 −192
7.2 Andre værdipapirer 309.023 69
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.011 0
9 Andre aktiver 274.086 495
Aktiver i alt 3.033.294 −1.986
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 889.742 3.962
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 937.748 −13.100
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 489.894 −16.995
2.2 Indlånsfacilitet 237.813 4.255
2.3 Indskud med fast løbetid 208.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.541 −359
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.113 862
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 180.182 1.407
5.1 Offentlig forvaltning og service 133.212 2.411
5.2 Andre forpligtelser 46.970 −1.005
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 176.816 2.468
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.534 1.955
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.525 −661
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.525 −661
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 236.014 1.122
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.552 0
Passiver i alt 3.033.294 −1.986

Medie- og pressehenvendelser