Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 november 2012

4 december 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 november 2012 was de stijging van EUR 2 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 229 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
29 november 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,3 miljard USD 3,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 309 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 889,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,4 miljard naar EUR 133,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 11,7 miljard naar EUR 669,5 miljard. Op woensdag 28 november 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 75,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 74,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 208,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken. Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 9,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 7,4 miljard verrekend, terwijl EUR 4,1 miljard vóór de vervaldatum werd terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,9 miljard (vergeleken met EUR 2,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 237,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 233,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 277,1 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste programma voor aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 30 november 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 52,1 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17 miljard naar EUR 489,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.112 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 259.533 658
2.1 Vorderingen op het IMF 89.485 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 170.048 660
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.751 727
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.642 −157
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.642 −157
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.117.398 −7.814
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 74.590 −837
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.040.803 −6.490
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.907 −526
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 97 39
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 233.676 4.226
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 586.086 −123
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 277.063 −192
7.2 Overige waardepapieren 309.023 69
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.011 0
9 Overige activa 274.086 495
Totaal activa 3.033.294 −1.986
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 889.742 3.962
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 937.748 −13.100
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 489.894 −16.995
2.2 Depositofaciliteit 237.813 4.255
2.3 Termijndeposito's 208.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.541 −359
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.113 862
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 180.182 1.407
5.1 Overheid 133.212 2.411
5.2 Overige verplichtingen 46.970 −1.005
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 176.816 2.468
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.534 1.955
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.525 −661
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.525 −661
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 236.014 1.122
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.552 0
Totaal passiva 3.033.294 −1.986

Contactpersonen voor de media