Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. november 2012

4. detsember 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. novembril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi keskpankade sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 229 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
29. november 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,3 miljardit USA dollarit 3,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 309 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 4 miljardi euro võrra 889,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,4 miljardi euro võrra 133,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 11,7 miljardi euro võrra 669,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. novembril 2012 möödus 75,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 74,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 208,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Nädala jooksul möödus 9,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,4 miljardit eurot, kusjuures 4,1 miljardit eurot maksti tagasi enne tähtaja möödumist.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 237,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 233,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 277,1 miljardi euroni seoses väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 30. novembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 52,1 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 17 miljardi euro võrra 489,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 112 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 259 533 658
2.1 Nõuded RVFle 89 485 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 170 048 660
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 751 727
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 642 −157
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 642 −157
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 117 398 −7 814
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 74 590 −837
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 040 803 −6 490
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 907 −526
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 97 39
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 233 676 4 226
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 586 086 −123
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 277 063 −192
7.2 Muud väärtpaberid 309 023 69
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 011 0
9 Muud varad 274 086 495
Varad kokku 3 033 294 −1 986
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 889 742 3 962
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 937 748 −13 100
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 489 894 −16 995
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 237 813 4 255
2.3 Tähtajalised hoiused 208 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 541 −359
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 113 862
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 180 182 1 407
5.1 Valitsussektor 133 212 2 411
5.2 Muud kohustused 46 970 −1 005
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 176 816 2 468
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 534 1 955
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 525 −661
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 525 −661
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 236 014 1 122
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 552 0
Kohustused kokku 3 033 294 −1 986

Kontaktandmed