Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 november 2012

4 december 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 november 2012 motsvarade ökningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 229 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
29 November 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,3 miljarder USD 3,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 309 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 889,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 133,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 11,7 miljarder EUR till 669,5 miljarder EUR. Onsdagen den 28 november 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 75,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 74,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 208,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka. Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 9,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7,4 miljarder EUR medan 4,1 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,9 miljarder EUR (jämfört med 2,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 237,8 miljarder EUR (jämfört med 233,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 277,1 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 30 november 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 52,1 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17 miljarder EUR till 489,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.112 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 259.533 658
2.1 Fordringar på IMF 89.485 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 170.048 660
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.751 727
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.642 −157
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.642 −157
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.117.398 −7.814
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 74.590 −837
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.040.803 −6.490
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.907 −526
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 97 39
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 233.676 4.226
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 586.086 −123
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 277.063 −192
7.2 Andra värdepapper 309.023 69
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.011 0
9 Övriga tillgångar 274.086 495
Summa tillgångar 3.033.294 −1.986
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 889.742 3.962
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 937.748 −13.100
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 489.894 −16.995
2.2 Inlåningsfacilitet 237.813 4.255
2.3 Inlåning med fast löptid 208.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.541 −359
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.113 862
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 180.182 1.407
5.1 Offentliga sektorn 133.212 2.411
5.2 Övriga skulder 46.970 −1.005
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 176.816 2.468
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.534 1.955
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.525 −661
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.525 −661
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 236.014 1.122
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.552 0
Summa skulder 3.033.294 −1.986

Kontakt för media