Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. listopadu 2012

4. prosince 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. listopadu 2012 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mil. EUR nákupu zlata centrálními bankami Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,1 mld. EUR na 229 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
29. listopadu 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,3 mld. USD 3,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 309 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 889,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,4 mld. EUR na 133,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 11,7 mld. EUR na 669,5 mld. EUR. Ve středu 28. listopadu 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 75,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 74,6 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 208,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Během sledovaného týdne byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 9,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 7,4 mld. EUR, přičemž 4,1 mld. EUR bylo splaceno před lhůtou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,9 mld. EUR (oproti 2,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 237,8 mld. EUR (oproti 233,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 277,1 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 30. listopadu 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 52,1 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17 mld. EUR na 489,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 112 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 259 533 658
2.1 Pohledávky za MMF 89 485 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 170 048 660
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 751 727
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 642 −157
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 642 −157
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 117 398 −7 814
5.1 Hlavní refinanční operace 74 590 −837
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 040 803 −6 490
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 907 −526
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 97 39
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 233 676 4 226
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 586 086 −123
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 277 063 −192
7.2 Ostatní cenné papíry 309 023 69
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 011 0
9 Ostatní aktiva 274 086 495
Aktiva celkem 3 033 294 −1 986
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 889 742 3 962
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 937 748 −13 100
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 489 894 −16 995
2.2 Vkladová facilita 237 813 4 255
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 541 −359
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 113 862
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 180 182 1 407
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 133 212 2 411
5.2 Ostatní závazky 46 970 −1 005
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 176 816 2 468
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 534 1 955
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 525 −661
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 525 −661
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 236 014 1 122
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 552 0
Pasiva celkem 3 033 294 −1 986