Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. novembru 2012

4. decembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. novembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 2 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata, ktorý uskutočnili centrálne banky Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 229 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
29. november 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,3 mld. USD 3,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 309 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4 mld. EUR na 889,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 2,4 mld. EUR na 133,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 11,7 mld. EUR na 669,5 mld. EUR. V stredu 28. novembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 75,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 74,6 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 208,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. Počas uvedeného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 9,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 7,4 mld. EUR, pričom 4,1 mld. EUR bolo splatených predčasne.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,9 mld. EUR (v porovnaní s 2,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 237,8 mld. EUR (v porovnaní s 233,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,2 mld. EUR na 277,1 mld. EUR. V týždni končiacom sa 30. novembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 52,1 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 17 mld. EUR na 489,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 112 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 259 533 658
2.1 Pohľadávky voči MMF 89 485 −2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 170 048 660
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 751 727
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 642 −157
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 642 −157
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 117 398 −7 814
5.1 Hlavné refinančné operácie 74 590 −837
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 040 803 −6 490
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 907 −526
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 97 39
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 233 676 4 226
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 586 086 −123
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 277 063 −192
7.2 Ostatné cenné papiere 309 023 69
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 011 0
9 Ostatné aktíva 274 086 495
Úhrn aktív 3 033 294 −1 986
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 889 742 3 962
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 937 748 −13 100
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 489 894 −16 995
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 237 813 4 255
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 541 −359
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 113 862
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 180 182 1 407
5.1 Verejná správa 133 212 2 411
5.2 Ostatné záväzky 46 970 −1 005
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 176 816 2 468
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 534 1 955
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 525 −661
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 525 −661
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 236 014 1 122
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 552 0
Úhrn pasív 3 033 294 −1 986

Kontakt pre médiá