Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 listopada 2012 r.

4 grudnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 listopada 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln EUR wynikał z zakupu złota przez banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 229 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
29 listopada 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,3 mld USD 3,2 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 309 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4 mld EUR do poziomu 889,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,4 mld EUR do poziomu 133,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 11,7 mld EUR do poziomu 669,5 mld EUR. W środę 28 listopada 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 75,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 74,6 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 208,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 9,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,4 mld EUR, zaś kwota 4,1 mld EUR została spłacona przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,9 mld EUR (wobec 2,4 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 237,8 mld EUR (wobec 233,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 277,1 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 30 listopada 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 52,1 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 17 mld EUR do poziomu 489,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.112 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 259.533 658
2.1 Należności od MFW 89.485 −2
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 170.048 660
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.751 727
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.642 −157
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.642 −157
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.117.398 −7.814
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 74.590 −837
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.040.803 −6.490
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.907 −526
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 97 39
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 233.676 4.226
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 586.086 −123
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 277.063 −192
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 309.023 69
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.011 0
9 Pozostałe aktywa 274.086 495
Aktywa razem 3.033.294 −1.986
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 889.742 3.962
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 937.748 −13.100
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 489.894 −16.995
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 237.813 4.255
2.3 Depozyty terminowe 208.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.541 −359
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.113 862
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 180.182 1.407
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 133.212 2.411
5.2 Pozostałe zobowiązania 46.970 −1.005
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 176.816 2.468
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.534 1.955
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.525 −661
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.525 −661
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 236.014 1.122
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.552 0
Pasywa razem 3.033.294 −1.986

Kontakt z mediami