Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 ноември 2012 г.

4 декември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 30 ноември 2012 г., отразява покупката на злато от централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 229 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
29 ноември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,3 млрд. щатски долара 3,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 309 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 889,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 133,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 11,7 млрд. евро до 669,5 млрд. евро. На 28 ноември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 75,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 74,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 208,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 9,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7,4 млрд. евро, а 4,1 млрд. евро бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,9 млрд. евро (при 2,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 237,8 млрд. евро (при 233,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 277,1 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 30 ноември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 52,1 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 17 млрд. евро до 489,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 112 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 259 533 658
2.1 Вземания от МВФ 89 485 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 170 048 660
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 751 727
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 642 −157
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 642 −157
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 117 398 −7 814
5.1 Основни операции по рефинансиране 74 590 −837
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 040 803 −6 490
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 907 −526
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 97 39
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 233 676 4 226
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 586 086 −123
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 277 063 −192
7.2 Други ценни книжа 309 023 69
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 011 0
9 Други активи 274 086 495
Общо активи 3 033 294 −1 986
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 889 742 3 962
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 937 748 −13 100
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 489 894 −16 995
2.2 Депозитно улеснение 237 813 4 255
2.3 Срочни депозити 208 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 541 −359
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 7 113 862
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 180 182 1 407
5.1 Сектор „Държавно управление“ 133 212 2 411
5.2 Други задължения 46 970 −1 005
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 176 816 2 468
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 534 1 955
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 525 −661
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 525 −661
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 236 014 1 122
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 552 0
Общо пасиви 3 033 294 −1 986

Данни за контакт за медиите