Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 30. novembrī

2012.4.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 30. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 2 milj. euro, Eurosistēmas centrālajām bankām veicot zelta pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 229 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 29. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.3 mljrd. ASV dolāru 3.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 309 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 889.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 133.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 11.7 mljrd. euro (līdz 669.5 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 28. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 75.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 74.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 208.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 9.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 7.4 mljrd. euro apmērā, bet 4.1 mljrd. euro tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 237.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 233.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 277.1 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 30. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 52.1 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17 mljrd. euro (līdz 489.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,112 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 259,533 658
2.1 SVF debitoru parādi 89,485 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 170,048 660
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36,751 727
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,642 −157
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,642 −157
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,117,398 −7,814
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 74,590 −837
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,040,803 −6,490
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,907 −526
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 97 39
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 233,676 4,226
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 586,086 −123
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 277,063 −192
7.2 Pārējie vērtspapīri 309,023 69
8 Valdības parāds euro 30,011 0
9 Pārējie aktīvi 274,086 495
Kopā aktīvi 3,033,294 −1,986
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 889,742 3,962
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 937,748 −13,100
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 489,894 −16,995
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 237,813 4,255
2.3 Termiņnoguldījumi 208,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,541 −359
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7,113 862
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 180,182 1,407
5.1 Saistības pret valdību 133,212 2,411
5.2 Pārējās saistības 46,970 −1,005
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 176,816 2,468
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,534 1,955
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,525 −661
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,525 −661
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 236,014 1,122
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,552 0
Kopā pasīvi 3,033,294 −1,986

Kontaktinformācija presei