SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. april 2012

2. maj 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. april 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede primært en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,7 mia. euro til 225,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
26. april 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,9 mia. USD 1,1 mia.
26. april 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 9,4 mia. USD 5,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,9 mia. euro til 326,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3 mia. euro til 872,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 25,4 mia. euro til 129,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 20,9 mia. euro til 131,2 mia. euro. Onsdag den 25. april 2012 udløb en primær markedsoperation på 51,8 mia. euro, og en ny på 46,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 214 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi. I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 19,6 mia. euro, og en ny på 21,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 794 mia. euro (mod 775,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,5 mia. euro til 281,6 mia. euro. Denne stigning skyldtes opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds, som blev afviklet i løbet af ugen. I ugen, der sluttede den 27. april 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 214,2 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,8 mia. euro og 10,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,2 mia. euro til 91,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 432.705 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 241.240 859
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.186 63
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 155.054 796
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 52.449 −2.168
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.271 1.000
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.271 1.000
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.139.372 −3.342
5.1 Primære markedsoperationer 46.369 −5.406
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.092.384 1.758
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 619 307
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 184.738 1.047
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 608.287 −1.387
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.629 481
7.2 Andre værdipapirer 326.658 −1.868
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.131 0
9 Andre aktiver 251.910 −1.014
Aktiver i alt 2.962.103 −5.006
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 872.690 3.036
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.099.466 15.280
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 91.254 −2.244
2.2 Indlånsfacilitet 793.958 18.308
2.3 Indskud med fast løbetid 214.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 253 −784
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.402 14
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 140.609 −25.943
5.1 Offentlig forvaltning og service 129.871 −25.395
5.2 Andre forpligtelser 10.739 −548
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 76.400 −122
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.159 1.340
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.685 98
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.685 98
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.716 0
10 Andre forpligtelser 217.000 1.291
11 Revalueringskonti 399.445 0
12 Kapital og reserver 85.532 0
Passiver i alt 2.962.103 −5.006