Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. aprila 2012

2. maj 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. aprila 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, predvsem zaradi prodaje zlatih kovancev ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 2,7 milijarde EUR na 225,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
26. april 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,9 mrd USD 1,1 mrd USD
26. april 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 9,4 mrd USD 5,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 326,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3 milijarde EUR na 872,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 25,4 milijarde EUR na 129,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 20,9 milijarde EUR na 131,2 milijarde EUR. V sredo, 25. aprila 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 51,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 46,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 214 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku. Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 19,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 21,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 794 milijard EUR (v primerjavi s 775,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 281,6 milijarde EUR. Povečanje je rezultat nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, ki so bili poravnani med tednom. Tako je v tednu, ki se je končal 27. aprila 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 214,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 56,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 10,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,2 milijarde EUR na 91,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.705 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 241.240 859
2.1 Terjatve do MDS 86.186 63
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 155.054 796
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 52.449 −2.168
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.271 1.000
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.271 1.000
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.139.372 −3.342
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 46.369 −5.406
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.092.384 1.758
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 619 307
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 184.738 1.047
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 608.287 −1.387
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.629 481
7.2 Drugi vrednostni papirji 326.658 −1.868
8 Dolg širše države v EUR 31.131 0
9 Druga sredstva 251.910 −1.014
Skupaj sredstva 2.962.103 −5.006
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 872.690 3.036
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.099.466 15.280
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 91.254 −2.244
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 793.958 18.308
2.3 Vezane vloge 214.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 253 −784
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.402 14
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 140.609 −25.943
5.1 Širša država 129.871 −25.395
5.2 Druge obveznosti 10.739 −548
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 76.400 −122
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.159 1.340
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.685 98
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.685 98
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 217.000 1.291
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.532 0
Skupaj obveznosti 2.962.103 −5.006