Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 27. aprīlī

2012.2.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 27. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro galvenokārt saistībā ar vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 225.1 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījumu veids Operāciju, kam pienācis dzēšanas termiņš, summa Jaunā summa
2012. gada 26. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.9 mljrd. ASV dolāru 1.1 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 26. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 9.4 mljrd. ASV dolāru 5.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 326.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 872.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25.4 mljrd. euro (līdz 129.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 20.9 mljrd. euro (līdz 131.2 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 25. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 51.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 46.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 214 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā. Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 19.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 21.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 794 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 775.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 281.6 mljrd. euro). Pieaugums skaidrojams ar pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros, kas tika veikti šajā nedēļā. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 27. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība bija 214.2 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.8 mljrd. euro un 10.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 91.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 432,705 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 241,240 859
2.1 SVF debitoru parādi 86,186 63
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 155,054 796
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 52,449 −2,168
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,271 1,000
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,271 1,000
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,139,372 −3,342
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 46,369 −5,406
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,092,384 1,758
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 619 307
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 184,738 1,047
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 608,287 −1,387
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,629 481
7.2 Pārējie vērtspapīri 326,658 −1,868
8 Valdības parāds euro 31,131 0
9 Pārējie aktīvi 251,910 −1,014
Kopā aktīvi 2,962,103 −5,006
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 872,690 3,036
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,099,466 15,280
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 91,254 −2,244
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 793,958 18,308
2.3 Termiņnoguldījumi 214,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 253 −784
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,402 14
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 140,609 −25,943
5.1 Saistības pret valdību 129,871 −25,395
5.2 Pārējās saistības 10,739 −548
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 76,400 −122
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,159 1,340
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,685 98
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,685 98
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,716 0
10 Pārējās saistības 217,000 1,291
11 Pārvērtēšanas konti 399,445 0
12 Kapitāls un rezerves 85,532 0
Kopā pasīvi 2,962,103 −5,006