Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. aprílu 2012

2. mája 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. apríla 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR, a to najmä v dôsledku predaja zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 2,7 mld. EUR na 225,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
26. apríl 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,9 mld. USD 1,1 mld. USD
26. apríl 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 9,4 mld. USD 5,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,9 mld. EUR na 326,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,0 mld. EUR na 872,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 25,4 mld. EUR na 129,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 20,9 mld. EUR na 131,2 mld. EUR. V stredu 25. apríla 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 51,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 46,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 214 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške. Počas týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 19,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 21,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 794,0 mld. EUR (v porovnaní so 775,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 281,6 mld. EUR v dôsledku nákupov vyrovnaných počas sledovaného týždňa v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 27. apríla 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 214,2 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,8 mld. EUR a 10,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 2,2 mld. EUR na 91,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 432 705 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 241 240 859
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 186 63
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 155 054 796
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 52 449 −2 168
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 271 1 000
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 271 1 000
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 139 372 −3 342
5.1 Hlavné refinančné operácie 46 369 −5 406
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 092 384 1 758
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 619 307
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 184 738 1 047
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 608 287 −1 387
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 629 481
7.2 Ostatné cenné papiere 326 658 −1 868
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 131 0
9 Ostatné aktíva 251 910 −1 014
Úhrn aktív 2 962 103 −5 006
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 872 690 3 036
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 099 466 15 280
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 91 254 −2 244
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 793 958 18 308
2.3 Termínované vklady 214 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 253 −784
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 402 14
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 140 609 −25 943
5.1 Verejná správa 129 871 −25 395
5.2 Ostatné záväzky 10 739 −548
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 76 400 −122
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 159 1 340
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 685 98
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 685 98
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 716 0
10 Ostatné pasíva 217 000 1 291
11 Účty precenenia 399 445 0
12 Kapitál a rezervy 85 532 0
Úhrn pasív 2 962 103 −5 006
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá