Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 kwietnia 2012 r.

2 maja 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 kwietnia 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał głównie ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,7 mld EUR do poziomu 225,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
26 kwietnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,9 mld USD 1,1 mld USD
26 kwietnia 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 9,4 mld USD 5,2 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,9 mld EUR do poziomu 326,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3 mld EUR do poziomu 872,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 25,4 mld EUR do poziomu 129,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 20,9 mld EUR do poziomu 131,2 mld EUR. W środę 25 kwietnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 51,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 46,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 214 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę. W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 19,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 21,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 794 mld EUR (wobec 775,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 281,6 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, które zostały rozliczone w ciągu tego tygodnia. W związku z tym w tygodniu zakończonym 27 kwietnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 214,2 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych odpowiednio 56,8 mld i 10,6 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,2 mld EUR do poziomu 91,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.705 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 241.240 859
2.1 Należności od MFW 86.186 63
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 155.054 796
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 52.449 −2.168
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.271 1.000
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.271 1.000
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.139.372 −3.342
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 46.369 −5.406
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.092.384 1.758
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 619 307
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 184.738 1.047
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 608.287 −1.387
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.629 481
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 326.658 −1.868
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.131 0
9 Pozostałe aktywa 251.910 −1.014
Aktywa razem 2.962.103 −5.006
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 872.690 3.036
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.099.466 15.280
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 91.254 −2.244
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 793.958 18.308
2.3 Depozyty terminowe 214.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 253 −784
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.402 14
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 140.609 −25.943
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 129.871 −25.395
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.739 −548
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 76.400 −122
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.159 1.340
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.685 98
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.685 98
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 217.000 1.291
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.532 0
Pasywa razem 2.962.103 −5.006
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami