Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 april 2012

2 maj 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 27 april 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 225,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
26 april 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,9 miljarder USD 1,1 miljarder USD
26 april 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 9,4 miljarder USD 5,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 326,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 872,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 25,4 miljarder EUR till 129,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 20,9 miljarder EUR till 131,2 miljarder EUR. Onsdagen den 25 april 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 51,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 46,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 214 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp. Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 19,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 21,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 794 miljarder EUR (jämfört med 775,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 281,6 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer under veckan. Under den vecka som slutade den 27 april 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 214,2 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,8 miljarder EUR respektive 10,6 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,2 miljarder EUR till 91,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.705 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 241.240 859
2.1 Fordringar på IMF 86.186 63
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 155.054 796
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 52.449 −2.168
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.271 1.000
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.271 1.000
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.139.372 −3.342
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 46.369 −5.406
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.092.384 1.758
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 619 307
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 184.738 1.047
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 608.287 −1.387
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.629 481
7.2 Andra värdepapper 326.658 −1.868
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.131 0
9 Övriga tillgångar 251.910 −1.014
Summa tillgångar 2.962.103 −5.006
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 872.690 3.036
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.099.466 15.280
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 91.254 −2.244
2.2 Inlåningsfacilitet 793.958 18.308
2.3 Inlåning med fast löptid 214.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 253 −784
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.402 14
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 140.609 −25.943
5.1 Offentliga sektorn 129.871 −25.395
5.2 Övriga skulder 10.739 −548
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 76.400 −122
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.159 1.340
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.685 98
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.685 98
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 217.000 1.291
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.532 0
Summa skulder 2.962.103 −5.006