Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 april 2012

2 mei 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 april 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,7 miljard naar EUR 225,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
26 april 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,9 miljard USD 1,1 miljard
26 april 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 9,4 miljard USD 5,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,9 miljard naar EUR 326,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 872,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 25,4 miljard naar EUR 129,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 20,9 miljard naar EUR 131,2 miljard. Op woensdag 25 april 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 51,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 46,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 214 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken. In de loop van de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 19,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 21,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 794 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 775,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 281,6 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties die gedurende de week verrekend werden. In de week die eindigde op 27 april 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 214,2 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,8 miljard en EUR 10,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,2 miljard naar EUR 91,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 432.705 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 241.240 859
2.1 Vorderingen op het IMF 86.186 63
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 155.054 796
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 52.449 −2.168
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.271 1.000
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.271 1.000
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.139.372 −3.342
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 46.369 −5.406
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.092.384 1.758
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 619 307
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 184.738 1.047
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 608.287 −1.387
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.629 481
7.2 Overige waardepapieren 326.658 −1.868
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.131 0
9 Overige activa 251.910 −1.014
Totaal activa 2.962.103 −5.006
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 872.690 3.036
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.099.466 15.280
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 91.254 −2.244
2.2 Depositofaciliteit 793.958 18.308
2.3 Termijndeposito's 214.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 253 −784
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.402 14
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 140.609 −25.943
5.1 Overheid 129.871 −25.395
5.2 Overige verplichtingen 10.739 −548
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.400 −122
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.159 1.340
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.685 98
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.685 98
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.716 0
10 Overige passiva 217.000 1.291
11 Herwaarderingsrekeningen 399.445 0
12 Kapitaal en reserves 85.532 0
Totaal passiva 2.962.103 −5.006