Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 април 2012 г.

2 май 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 27 април 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,7 млрд. евро до 225,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
26 април 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,9 млрд. щатски долара 1,1 млрд. щатски долара
26 април 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 9,4 млрд. щатски долара 5,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,9 млрд. евро до 326,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3 млрд. евро до 872,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 25,4 млрд. евро до 129,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 20,9 млрд. евро до 131,2 млрд. евро. На 25 април 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 51,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 46,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 214 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер. През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 19,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 21,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 794 млрд. евро (при 775,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 281,6 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 27 април 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 214,2 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,8 млрд. евро и 10,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 2,2 млрд. евро до 91,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 705 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 241 240 859
2.1 Вземания от МВФ 86 186 63
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 155 054 796
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 52 449 −2 168
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 271 1 000
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 271 1 000
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 139 372 −3 342
5.1 Основни операции по рефинансиране 46 369 −5 406
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 092 384 1 758
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 619 307
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 184 738 1 047
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 608 287 −1 387
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 629 481
7.2 Други ценни книжа 326 658 −1 868
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 131 0
9 Други активи 251 910 −1 014
Общо активи 2 962 103 −5 006
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 872 690 3 036
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 099 466 15 280
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 91 254 −2 244
2.2 Депозитно улеснение 793 958 18 308
2.3 Срочни депозити 214 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 253 −784
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 402 14
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 140 609 −25 943
5.1 Сектор „Държавно управление“ 129 871 −25 395
5.2 Други задължения 10 739 −548
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 76 400 −122
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 159 1 340
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 685 98
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 685 98
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 217 000 1 291
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 532 0
Общо пасиви 2 962 103 −5 006