Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. dubnu 2012

2. května 2012

V týdnu končícím 27. dubna 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR především prodeji zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2,7 mld. EUR na 225,1 mld. EUR (viz níže).

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
26. dubna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,9 mld. USD 1,1 mld. USD
26. dubna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 9,4 mld. USD 5,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,9 mld. EUR na 326,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3 mld. EUR na 872,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 25,4 mld. EUR na 129,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 20,9 mld. EUR na 131,2 mld. EUR. Ve středu 25. dubna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 51,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 46,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 214 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši. Během sledovaného týdne byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 19,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 21,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (oproti 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 794 mld. EUR (oproti 775,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 281,6 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů, které byly ve sledovaném týdnu vypořádány. V týdnu končícím 27. dubna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 214,2 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,8 mld. EUR, resp. 10,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,2 mld. EUR na 91,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 705 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 241 240 859
2.1 Pohledávky za MMF 86 186 63
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 155 054 796
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 52 449 −2 168
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 271 1 000
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 271 1 000
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 139 372 −3 342
5.1 Hlavní refinanční operace 46 369 −5 406
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 092 384 1 758
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 619 307
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 184 738 1 047
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 608 287 −1 387
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 629 481
7.2 Ostatní cenné papíry 326 658 −1 868
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 131 0
9 Ostatní aktiva 251 910 −1 014
Aktiva celkem 2 962 103 −5 006
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 872 690 3 036
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 099 466 15 280
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 91 254 −2 244
2.2 Vkladová facilita 793 958 18 308
2.3 Termínované vklady 214 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 253 −784
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 402 14
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 140 609 −25 943
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 129 871 −25 395
5.2 Ostatní závazky 10 739 −548
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 76 400 −122
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 159 1 340
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 685 98
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 685 98
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 217 000 1 291
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 532 0
Pasiva celkem 2 962 103 −5 006