European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. februáru 2012

21. februára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. februára 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 277,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. februára 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 4,1 mld. USD 3,7 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa takmer nezmenil a predstavuje 341,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 869,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16,3 mld. EUR na 100,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 63,2 mld. EUR na 121,6 mld. EUR. V stredu 15. februára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 109,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 142,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 219 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 219,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V stredu 15. februára 2012 bola tiež splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 38,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 14,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,4 mld. EUR (v porovnaní s 1,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 454,4 mld. EUR (v porovnaní s 507,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 283 mld. EUR, a to v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov a splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 17. februára 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 219,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 57,2 mld. EUR a 6,5 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 49,3 mld. EUR na 132,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 445 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 805 696
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 517 −4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 288 701
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 99 629 −1 000
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 512 −424
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 23 512 −424
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 796 332 9 077
5.1 Hlavné refinančné operácie 142 751 33 289
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 652 097 −24 409
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 436 222
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 48 −26
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 69 197 −1 141
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 624 679 379
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 283 029 343
7.2 Ostatné cenné papiere 341 649 36
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 176 0
9 Ostatné aktíva 349 488 −110
Úhrn aktív 2 663 261 7 476
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 869 355 −619
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 807 200 −4 862
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 132 473 49 264
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 454 356 −53 520
2.3 Termínované vklady 219 500 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 871 −1 106
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 931 −284
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 110 572 16 317
5.1 Verejná správa 100 466 16 345
5.2 Ostatné záväzky 10 106 −28
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 118 157 −624
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 701 −313
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 401 82
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 401 82
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 212 316 −2 002
11 Účty precenenia 394 029 0
12 Kapitál a rezervy 81 657 −220
Úhrn pasív 2 663 261 7 476
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá