European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. februarja 2012

21. februar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. februarja 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev ene izmed centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 277,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. februar 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,1 mrd USD 3,7 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 341,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 869,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,3 milijarde EUR na 100,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 63,2 milijarde EUR na 121,6 milijarde EUR. V sredo, 15. februarja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 109,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 142,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 219 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 219,5 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 15. februarja 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 38,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 14,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,4 milijarde EUR (v primerjavi z 1,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 454,4 milijarde EUR (v primerjavi s 507,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 283 milijard EUR. Dvig je bil neto rezultat poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic in zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 17. februarja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 219,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 57,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 6,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 49,3 milijarde EUR na 132,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.445 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.805 696
2.1 Terjatve do MDS 85.517 −4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.288 701
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 99.629 −1.000
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.512 −424
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.512 −424
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 796.332 9.077
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 142.751 33.289
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 652.097 −24.409
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.436 222
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 48 −26
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 69.197 −1.141
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 624.679 379
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 283.029 343
7.2 Drugi vrednostni papirji 341.649 36
8 Dolg širše države v EUR 31.176 0
9 Druga sredstva 349.488 −110
Skupaj sredstva 2.663.261 7.476
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 869.355 −619
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 807.200 −4.862
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 132.473 49.264
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 454.356 −53.520
2.3 Vezane vloge 219.500 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 871 −1.106
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.931 −284
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 110.572 16.317
5.1 Širša država 100.466 16.345
5.2 Druge obveznosti 10.106 −28
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 118.157 −624
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.701 −313
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.401 82
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.401 82
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 212.316 −2.002
11 Računi prevrednotenja 394.029 0
12 Kapital in rezerve 81.657 −220
Skupaj obveznosti 2.663.261 7.476
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije