SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. januar 2012

31. januar 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. januar 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 4 mio. euro. Faldet afspejlede primært en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,4 mia. euro til 273,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
26. januar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 5,9 mia. USD 7,9 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 342,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,7 mia. euro til 869,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 27,1 mia. euro til 125,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 20,9 mia. euro til 100,3 mia. euro. Onsdag den 25. januar 2012 udløb en primær markedsoperation på 126,9 mia. euro, og en ny på 130,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 217 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 219 mia. euro. Torsdag den 26. januar 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 44,6 mia. euro, og en ny på 19,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,4 mia. euro (mod 3,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 488,9 mia. euro (mod 491,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,4 mia. euro til 282,6 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb under Securities Markets Programme og det andet program til opkøb af covered bonds samt indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 27. januar 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 219,1 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 58 mia. euro og 5,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 45,8 mia. euro til 88,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.446 −4
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.971 −335
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.672 15
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 159.298 −350
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 96.673 2.158
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 25.009 −724
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 25.009 −724
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 809.248 −22.482
5.1 Primære markedsoperationer 130.317 3.439
5.2 Langfristede markedsoperationer 676.505 −24.972
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.366 −956
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 59 6
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 72.292 −3.258
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 624.849 881
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 282.579 364
7.2 Andre værdipapirer 342.270 517
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.926 0
9 Andre aktiver 352.164 144
Aktiver i alt 2.682.576 −23.621
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 869.167 −2.674
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 797.868 −47.387
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 88.939 −45.783
2.2 Indlånsfacilitet 488.884 −2.896
2.3 Indskud med fast løbetid 219.000 2.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.045 −707
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.676 196
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 136.115 27.241
5.1 Offentlig forvaltning og service 125.922 27.115
5.2 Andre forpligtelser 10.193 126
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 118.556 −374
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.845 876
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.523 −442
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.523 −442
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 215.299 −1.064
11 Revalueringskonti 394.028 0
12 Kapital og reserver 81.558 8
Passiver i alt 2.682.576 −23.621
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt