Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 januari 2012 

31 januari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 27 januari 2012 motsvarade minskningen på 4 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 273,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
26 januari 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 5,9 miljarder USD 7,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 342,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 869,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 27,1 miljarder EUR till 125,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 20,9 miljarder EUR till 100,3 miljarder EUR. Onsdagen den 25 januari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 126,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 130,3 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 217 miljarder EUR och ny inlåning, erhölls till ett belopp av 219 miljarder EUR. Torsdagen den 26 januari 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 44,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 19,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2,4 miljarder EUR (jämfört med 3,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 488,9 miljarder EUR (jämfört med 491,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 282,6 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, samt inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 27 januari 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 219,1 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 58 miljarder EUR respektive 5,5 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 45,8 miljarder EUR till 88,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.446 −4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.971 −335
2.1 Fordringar på IMF 85.672 15
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 159.298 −350
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 96.673 2.158
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 25.009 −724
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 25.009 −724
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 809.248 −22.482
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 130.317 3.439
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 676.505 −24.972
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.366 −956
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 59 6
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 72.292 −3.258
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 624.849 881
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 282.579 364
7.2 Andra värdepapper 342.270 517
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.926 0
9 Övriga tillgångar 352.164 144
Summa tillgångar 2.682.576 −23.621
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 869.167 −2.674
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 797.868 −47.387
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 88.939 −45.783
2.2 Inlåningsfacilitet 488.884 −2.896
2.3 Inlåning med fast löptid 219.000 2.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.045 −707
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.676 196
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 136.115 27.241
5.1 Offentliga sektorn 125.922 27.115
5.2 Övriga skulder 10.193 126
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 118.556 −374
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.845 876
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.523 −442
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.523 −442
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 215.299 −1.064
11 Värderegleringskonton 394.028 0
12 Eget kapital 81.558 8
Summa skulder 2.682.576 −23.621
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media