Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 януари 2012 г.

31 януари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 4 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 27 януари 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,4 млрд. евро до 273,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
26 януари 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 5,9 млрд. щатски долара 7,9 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 342,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,7 млрд. евро до 869,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 27,1 млрд. евро до 125,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 20,9 млрд. евро до 100,3 млрд. евро. На 25 януари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 126,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 130,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 217 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 219 млрд. евро. На 26 януари 2012 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 44,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 19,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,4 млрд. евро (при 3,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 488,9 млрд. евро (при 491,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 282,6 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 27 януари 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 219,1 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 58 млрд. евро и 5,5 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 45,8 млрд. евро до 88,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 446 −4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 971 −335
2.1 Вземания от МВФ 85 672 15
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 159 298 −350
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 96 673 2 158
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 25 009 −724
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 25 009 −724
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 809 248 −22 482
5.1 Основни операции по рефинансиране 130 317 3 439
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 676 505 −24 972
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 366 −956
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 59 6
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 72 292 −3 258
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 624 849 881
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 282 579 364
7.2 Други ценни книжа 342 270 517
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 926 0
9 Други активи 352 164 144
Общо активи 2 682 576 −23 621
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 869 167 −2 674
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 797 868 −47 387
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 88 939 −45 783
2.2 Депозитно улеснение 488 884 −2 896
2.3 Срочни депозити 219 000 2 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 045 −707
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 676 196
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 136 115 27 241
5.1 Сектор „Държавно управление“ 125 922 27 115
5.2 Други задължения 10 193 126
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 118 556 −374
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 845 876
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 523 −442
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 523 −442
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 215 299 −1 064
11 Сметки за преоценка 394 028 0
12 Капитал и резерви 81 558 8
Общо пасиви 2 682 576 −23 621