Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. lednu 2012

31. ledna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. ledna 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 4 mil. EUR prodeji zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 1,4 mld. EUR na 273,3 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
26. ledna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 5,9 mld. USD 7,9 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 342,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 2,7 mld. EUR na 869,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 27,1 mld. EUR na 125,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 20,9 mld. EUR na 100,3 mld. EUR. Ve středu 25. ledna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 126,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 130,3 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 217 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 219 mld. EUR. Ve čtvrtek 26. ledna 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 44,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 19,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,4 mld. EUR (oproti 3,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 488,9 mld. EUR (oproti 491,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 282,6 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu jsou vypořádané nákupy v rámci programu pro trhy s cennými papíry a druhého programu nákupu krytých dluhopisů a splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 27. ledna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 219,1 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 58 mld. EUR, resp. 5,5 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 45,8 mld. EUR na 88,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 446 −4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 971 −335
2.1 Pohledávky za MMF 85 672 15
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 159 298 −350
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 96 673 2 158
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 25 009 −724
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 25 009 −724
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 809 248 −22 482
5.1 Hlavní refinanční operace 130 317 3 439
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 676 505 −24 972
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 366 −956
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 59 6
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 72 292 −3 258
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 624 849 881
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 282 579 364
7.2 Ostatní cenné papíry 342 270 517
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 926 0
9 Ostatní aktiva 352 164 144
Aktiva celkem 2 682 576 −23 621
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 869 167 −2 674
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 797 868 −47 387
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 88 939 −45 783
2.2 Vkladová facilita 488 884 −2 896
2.3 Termínované vklady 219 000 2 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 045 −707
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 676 196
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 136 115 27 241
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 125 922 27 115
5.2 Ostatní závazky 10 193 126
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 118 556 −374
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 845 876
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 523 −442
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 523 −442
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 215 299 −1 064
11 Účty přecenění 394 028 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 558 8
Pasiva celkem 2 682 576 −23 621
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média