Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. januáru 2012

31. januára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. januára 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 4 mil. EUR najmä v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 1,4 mld. EUR na 273,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
26. januára 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 5,9 mld. USD 7,9 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5  mld. EUR na 342,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,7 mld. EUR na 869,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 27,1 mld. EUR na 125,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 20,9 mld. EUR na 100,3 mld. EUR. V stredu 25. januára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 126,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 130,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 217 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 219 mld. EUR. Vo štvrtok 26. januára 2012 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 44,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 19,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,4 mld. EUR (v porovnaní s 3,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 488,9 mld. EUR (v porovnaní so 491,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 282,6 mld. EUR v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ako aj splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 27. januára 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 219,1 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 58 mld. EUR a 5,5 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 45,8 mld. EUR na 88,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 446 −4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 971 −335
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 672 15
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 159 298 −350
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 96 673 2 158
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 25 009 −724
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 25 009 −724
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 809 248 −22 482
5.1 Hlavné refinančné operácie 130 317 3 439
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 676 505 −24 972
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 366 −956
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 59 6
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 72 292 −3 258
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 624 849 881
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 282 579 364
7.2 Ostatné cenné papiere 342 270 517
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 926 0
9 Ostatné aktíva 352 164 144
Úhrn aktív 2 682 576 −23 621
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 869 167 −2 674
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 797 868 −47 387
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 88 939 −45 783
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 488 884 −2 896
2.3 Termínované vklady 219 000 2 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 045 −707
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 676 196
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 136 115 27 241
5.1 Verejná správa 125 922 27 115
5.2 Ostatné záväzky 10 193 126
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 118 556 −374
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 845 876
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 523 −442
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 523 −442
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 215 299 −1 064
11 Účty precenenia 394 028 0
12 Kapitál a rezervy 81 558 8
Úhrn pasív 2 682 576 −23 621
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá