Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 stycznia 2012 r.

31 stycznia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 stycznia 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 4 mln EUR wynikał głównie ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 1,4 mld EUR do poziomu 273,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
26 stycznia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 5,9 mld USD 7,9 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 342,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,7 mld EUR do poziomu 869,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 27,1 mld EUR do poziomu 125,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 20,9 mld EUR do poziomu 100,3 mld EUR. W środę 25 stycznia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 126,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 130,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 217 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 219 mld EUR. W czwartek 26 stycznia 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 44,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 19,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,4 mld EUR (wobec 3,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 488,9 mld EUR (wobec 491,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 282,6 mld EUR. Był to wynik rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 27 stycznia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 219,1 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 58 mld i 5,5 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 45,8 mld EUR do poziomu 88,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.446 −4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.971 −335
2.1 Należności od MFW 85.672 15
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 159.298 −350
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 96.673 2.158
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 25.009 −724
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 25.009 −724
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 809.248 −22.482
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 130.317 3.439
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 676.505 −24.972
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.366 −956
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 59 6
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 72.292 −3.258
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 624.849 881
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 282.579 364
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 342.270 517
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.926 0
9 Pozostałe aktywa 352.164 144
Aktywa razem 2.682.576 −23.621
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 869.167 −2.674
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 797.868 −47.387
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 88.939 −45.783
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 488.884 −2.896
2.3 Depozyty terminowe 219.000 2.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.045 −707
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.676 196
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 136.115 27.241
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 125.922 27.115
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.193 126
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 118.556 −374
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.845 876
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.523 −442
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.523 −442
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 215.299 −1.064
11 Różnice z wyceny 394.028 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.558 8
Pasywa razem 2.682.576 −23.621