Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. januarja 2012

31. januar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. januarja 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 4 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1,4 milijarde EUR na 273,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
26. januar 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 5,9 mrd USD 7,9 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 342,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,7 milijarde EUR na 869,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 27,1 milijarde EUR na 125,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 20,9 milijarde EUR na 100,3 milijarde EUR. V sredo, 25. januarja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 126,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 130,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 217 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 219 milijard EUR. V četrtek, 26. januarja 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 44,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 19,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,4 milijarde EUR (v primerjavi s 3,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 488,9 milijarde EUR (v primerjavi z 491,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 282,6 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in drugega programa nakupa kritih obveznic ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 27. januarja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 219,1 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 58 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 5,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 45,8 milijarde EUR na 88,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.446 −4
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.971 −335
2.1 Terjatve do MDS 85.672 15
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 159.298 −350
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 96.673 2.158
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 25.009 −724
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 25.009 −724
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 809.248 −22.482
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 130.317 3.439
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 676.505 −24.972
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.366 −956
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 59 6
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 72.292 −3.258
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 624.849 881
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 282.579 364
7.2 Drugi vrednostni papirji 342.270 517
8 Dolg širše države v EUR 33.926 0
9 Druga sredstva 352.164 144
Skupaj sredstva 2.682.576 −23.621
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 869.167 −2.674
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 797.868 −47.387
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 88.939 −45.783
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 488.884 −2.896
2.3 Vezane vloge 219.000 2.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.045 −707
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.676 196
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 136.115 27.241
5.1 Širša država 125.922 27.115
5.2 Druge obveznosti 10.193 126
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 118.556 −374
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.845 876
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.523 −442
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.523 −442
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 215.299 −1.064
11 Računi prevrednotenja 394.028 0
12 Kapital in rezerve 81.558 8
Skupaj obveznosti 2.682.576 −23.621
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije