Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 27. janvārī

2012.31.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 27. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 4 milj. euro, galvenokārt vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 273.3 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 26. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 5.9 mljrd. ASV dolāru 7.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 342.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 869.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 27.1 mljrd. euro (līdz 125.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 20.9 mljrd. euro (līdz 100.3 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 25. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 126.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 130.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 217 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 219 mljrd. euro apjomā. Ceturtdien, 2012. gada 26. janvārī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 44.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 19.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 3.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 488.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 491.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 282.6 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu, kā arī pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 27. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 219.1 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 58 mljrd. euro un 5.5 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 45.8 mljrd. euro (līdz 88.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,446 −4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,971 −335
2.1 SVF debitoru parādi 85,672 15
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 159,298 −350
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 96,673 2,158
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 25,009 −724
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 25,009 −724
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 809,248 −22,482
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 130,317 3,439
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 676,505 −24,972
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,366 −956
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 59 6
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 72,292 −3,258
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 624,849 881
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 282,579 364
7.2 Pārējie vērtspapīri 342,270 517
8 Valdības parāds euro 33,926 0
9 Pārējie aktīvi 352,164 144
Kopā aktīvi 2,682,576 −23,621
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 869,167 −2,674
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 797,868 −47,387
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 88,939 −45,783
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 488,884 −2,896
2.3 Termiņnoguldījumi 219,000 2,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,045 −707
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,676 196
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 136,115 27,241
5.1 Saistības pret valdību 125,922 27,115
5.2 Pārējās saistības 10,193 126
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 118,556 −374
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,845 876
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,523 −442
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,523 −442
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 215,299 −1,064
11 Pārvērtēšanas konti 394,028 0
12 Kapitāls un rezerves 81,558 8
Kopā pasīvi 2,682,576 −23,621