Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 januari 2012

31 januari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 januari 2012 was de daling van EUR 4 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,4 miljard naar EUR 273,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
26 januari 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 5,9 miljard USD 7,9 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 342,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,7 miljard naar EUR 869,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 27,1 miljard naar EUR 125,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 20,9 miljard naar EUR 100,3 miljard. Op woensdag 25 januari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 126,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 130,3 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 217 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 219 miljard aangetrokken. Op donderdag 26 januari 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 44,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 19,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,4 miljard (vergeleken met EUR 3,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 488,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 491,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 282,6 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, en van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 27 januari 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 219,1 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 58 miljard en EUR 5,5 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 45,8 miljard naar EUR 88,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.446 −4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.971 −335
2.1 Vorderingen op het IMF 85.672 15
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 159.298 −350
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 96.673 2.158
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 25.009 −724
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 25.009 −724
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 809.248 −22.482
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 130.317 3.439
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 676.505 −24.972
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.366 −956
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 59 6
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 72.292 −3.258
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 624.849 881
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 282.579 364
7.2 Overige waardepapieren 342.270 517
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.926 0
9 Overige activa 352.164 144
Totaal activa 2.682.576 −23.621
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 869.167 −2.674
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 797.868 −47.387
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 88.939 −45.783
2.2 Depositofaciliteit 488.884 −2.896
2.3 Termijndeposito's 219.000 2.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.045 −707
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.676 196
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 136.115 27.241
5.1 Overheid 125.922 27.115
5.2 Overige verplichtingen 10.193 126
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.556 −374
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.845 876
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.523 −442
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.523 −442
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 215.299 −1.064
11 Herwaarderingsrekeningen 394.028 0
12 Kapitaal en reserves 81.558 8
Totaal passiva 2.682.576 −23.621
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media