Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. oktobra 2011

1. november 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. oktobra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema in nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,5 milijarde EUR na 192,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. oktober 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 338,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,8 milijarde EUR na 863,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,4 milijarde EUR na 66,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 39,4 milijarde EUR na 178,6 milijarde EUR. V sredo, 26. oktobra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 201,2 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 197,4 milijarde EUR z zapadlostjo šest dni. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 165 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo šest dni v višini 169,5 milijarde EUR. V četrtek, 27. oktobra 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 85 milijard EUR in poravnana je bila nova v višini 44,6 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece. Istega dne je bila poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 56,9 milijarde EUR z zapadlostjo 371 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,9 milijarde EUR (v primerjavi s 4,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 248,1 milijarde EUR (v primerjavi z 202,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 4 milijarde EUR na 232,7 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 28. oktobra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 173,5 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,2 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 34,4 milijarde EUR na 178,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.825 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 228.491 1.614
2.1 Terjatve do MDS 80.406 4
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 148.085 1.610
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.685 189
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 26.714 5.152
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 26.714 5.152
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 596.442 11.202
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 197.438 −3.744
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 395.996 16.522
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.852 −1.710
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 156 134
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 84.998 5.251
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 571.339 4.126
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 232.706 4.014
7.2 Drugi vrednostni papirji 338.634 111
8 Dolg širše države v EUR 33.966 0
9 Druga sredstva 338.912 −7.336
Skupaj sredstva 2.333.373 20.198
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 863.122 4.810
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 596.587 16.257
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 178.704 −34.371
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 248.057 45.959
2.3 Vezane vloge 169.500 4.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 327 169
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.463 −280
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 75.072 −2.149
5.1 Širša država 66.785 −2.418
5.2 Druge obveznosti 8.287 269
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 49.561 1.319
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.799 908
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.386 346
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.386 346
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 212.140 −1.014
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.333.373 20.198