Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. októbru 2011

1. novembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. októbra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému, ako aj nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientských a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,5 mld. EUR na 192,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. október 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 338,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4,8 mld. EUR na 863,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 2,4 mld. EUR na 66,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 39,4 mld. EUR na 178,6 mld. EUR. V stredu 26. októbra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 201,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 197,4 mld. EUR so splatnosťou šesť dní. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 165 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 169,5 mld. EUR so splatnosťou šesť dní. Vo štvrtok 27. októbra 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 85 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 44,6 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace. V ten istý deň bola vyrovnaná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 56,9 mld. EUR so splatnosťou 371 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,9 mld. EUR (v porovnaní so 4,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 248,1 mld. EUR (v porovnaní s 202,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 4 mld. EUR na 232,7 mld. EUR. V týždni končiacom sa 28. októbra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 173,5 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,2 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 34,4 mld. EUR na 178,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 825 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 228 491 1 614
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 406 4
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 148 085 1 610
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 685 189
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 26 714 5 152
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 26 714 5 152
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 596 442 11 202
5.1 Hlavné refinančné operácie 197 438 −3 744
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 395 996 16 522
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 852 −1 710
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 156 134
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 84 998 5 251
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 571 339 4 126
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 232 706 4 014
7.2 Ostatné cenné papiere 338 634 111
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 966 0
9 Ostatné aktíva 338 912 −7 336
Úhrn aktív 2 333 373 20 198
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 863 122 4 810
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 596 587 16 257
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 178 704 −34 371
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 248 057 45 959
2.3 Termínované vklady 169 500 4 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 327 169
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 463 −280
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 75 072 −2 149
5.1 Verejná správa 66 785 −2 418
5.2 Ostatné záväzky 8 287 269
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 49 561 1 319
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 799 908
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 386 346
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 386 346
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 212 140 −1 014
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 333 373 20 198