Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 oktober 2011

1 november 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 oktober 2011 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 192,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 oktober 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 338,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 863,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,4 miljard naar EUR 66,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 39,4 miljard naar EUR 178,6 miljard. Op woensdag 26 oktober 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 201,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 197,4 miljard, met een looptijd van zes dagen, verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 165 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 169,5 miljard, met een looptijd van zes dagen, aangetrokken. Op donderdag 27 oktober 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 85 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 44,6 miljard, met een looptijd van drie maanden, verrekend. Op dezelfde dag werd een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 56,9 miljard, met een looptijd van 371 dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,9 miljard (vergeleken met EUR 4,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 248,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 202,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 232,7 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 28 oktober 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 173,5 miljard en die van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 34,4 miljard naar EUR 178,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.825 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 228.491 1.614
2.1 Vorderingen op het IMF 80.406 4
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 148.085 1.610
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.685 189
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 26.714 5.152
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 26.714 5.152
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 596.442 11.202
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 197.438 −3.744
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 395.996 16.522
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.852 −1.710
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 156 134
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 84.998 5.251
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 571.339 4.126
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 232.706 4.014
7.2 Overige waardepapieren 338.634 111
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.966 0
9 Overige activa 338.912 −7.336
Totaal activa 2.333.373 20.198
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 863.122 4.810
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 596.587 16.257
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 178.704 −34.371
2.2 Depositofaciliteit 248.057 45.959
2.3 Termijndeposito's 169.500 4.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 327 169
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.463 −280
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 75.072 −2.149
5.1 Overheid 66.785 −2.418
5.2 Overige verplichtingen 8.287 269
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 49.561 1.319
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.799 908
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.386 346
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.386 346
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 212.140 −1.014
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.333.373 20.198

Contactpersonen voor de media